ಪರಿತಪನೆ

ಅಗಲಿದ ಜೀವಗಳೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆಯ ವಿಷಯ
ನನ್ನ ತಲುಪದಷ್ಟು ಮೆದುವಾಗಿ
ಡಂಗೂರ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿತು
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬರಲಾಗಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಸೋತ ಮೋರೆಯ ಹೊತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ!!

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು
ನನ್ನಲ್ಲೆಬ್ಬಿಸಿದ ಅಪಾರ ದುಃಖಕ್ಕೆ
ಕಣ್ಣೀರಿಡುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನೂ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ;
ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಪರಮ ಪಾಪಿ!!


ನಿಮ್ಮವರ ಹೃದಯ ಭಾರವ
ಹೊರಲಾಗದವನು
ನಿಮ್ಮ ಭಾರಕ್ಕೂ
ಬಾರದ ಹೆಗಲು
ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣ ಚೆಲ್ಲದ ಹಸ್ತ
ನಾಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿವೆ
ತೋಳುಗಳು ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗಿವೆ!!

ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಕೂಡಿ
ಎದ್ದ ಧೂಪದಲ್ಲಿ ಮೀಯದೆ
ಹೂವ ಹಾದಿಯನು ಹಾಯದೆ
ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮರೆತು
ಎಲ್ಲೊ ಮೈಮರೆತ ತಪ್ಪಿಗೆ
ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದೇ
ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಲಿ!!

-- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩