ಕಡಲೂರ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ

ಕಡಲೂರ ಕಿನಾರೆಯ
ಒಡಲೆಲ್ಲ ಬಸಿದರೂ
ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಮೂರೇ ಮುತ್ತು


ಅದ ತೂತು ಜೇಬಿಗೇರಿಸಿ
ಹೆಕ್ಕಿದಲ್ಲೇ ಉದುರಿಸಿ
ಬರುವೆ ದಿನದ ಮೂರೂ ಹೊತ್ತು


ಮುತ್ತೆಲ್ಲಿ? ಎಂದು ನೀ
ಇತ್ತಲ್ಲ!! ಎಂದು ನಾ
ತಡಕಾಡುವೆ ಜೇಬ ಕಿತ್ತು


ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಒಳಗೆ
ಪೋಣಿಸುತ್ತ ಹಾರವನ್ನೇ
ಉರುಳಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಉಸಿರ ಅತ್ತು


ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು, ಗಲ್ಲಕೊಂದು
ಹಣೆಗೆ ಒಂದು, ತುಟಿಗೆ ಒಂದು
.
.
.
ಕತ್ತಿಗೊಂದ ತರುವೆನೆಂದೆ ಮುತ್ತ


ಕಡಲೂರ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ
ಮುತ್ತ ತೆಗೆಯಲೆಂದು ಹೊರಟೆ
ಮತ್ತದೇ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು!!


                           - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩

ಗರುಡ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧