Posts

Showing posts from January, 2016

ನಿನ್ನ ಓದಿಗೆ

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಅಷ್ಟೂಮಾತನು
ಒಂದೇಉಸಿರಲಿಹೇಳಿಮುಗಿಸುವೆ
ತಡವಾದರೂಸರಿಬಿಡುವಾಗಿಬಾ
ನಡುವಲ್ಲಿತಡವರಿಸಿ ಮಾತು ಬಡವಾಗದಿರಲಿ

ಎರಡೂಕಣ್ಣಲ್ಲಿತಡೆದಿಟ್ಟಹೂವನ್ನು
ಅರಳಿಸುವಸರದಿಯಲಿಕಣ್ಣೀರುಬಂದರೆ
ತಪ್ಪುತಿಳಿದುನೀನೂಬಿಕ್ಕಳಿಸಬೇಡ
ಅಳುವಿನಮಿತಸರಣಿಮೊದಲಾಗದಿರಲಿ

ಬೆಟ್ಟದೆತ್ತರದೊಲವನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲೊಂದು
ಗುಟ್ಟುಬಿಚ್ಚಿಡುವಾಗಬೆಚ್ಚಿಬೀಳದಿರು
ನಾವೊಂದೇಎಂದಾದಮೇಲೆಮುಂದಾವುದೂ
ನಮ್ಮನಡುವೆಒಗಟಿನಂತುಳಿಯದಿರಲಿ

ಸಣ್ಣಮಳೆಯೊಂದಕ್ಕೆಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಮಿಂದುಅದರೊಳಗೊಂದಾಗುವಗಳಿಗೆ
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಮಿಂಚಿಮರೆಯಾದಮಿಂಚಿಗೆ
ಎದೆಕದಡಿನಗುಮುದುಡಿಬರಡಾಗದಿರಲಿ

ಮಾತುಮುಗಿಯದಮಾತಿನಾಳಕ್ಕೆಇಳಿದು
ಎತ್ತಸಾಗಿದರಲ್ಲಿತೆಕ್ಕೆಯಲೇಉಳಿದು
ಚುಕ್ಕಿಎಣಿಸುತ್ತಕತ್ತಲುಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲು
ಸಡಿಲಾಗಿಸುವಬೆಳಕುಎದುರಾಗದಿರಲಿ

                                           - ರತ್ನಸುತ

ಒಂದು ಹಗಲುಗನಸು

ಅದೊಂದುರಾತ್ರಿ,
ಹಗಲಾಗಿದ್ದರೂಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು
ನಾನಿನ್ನೂನಿದ್ದೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ
ತಲೆಯೂರಿದದಿಂಬಿನಕೆಳಗೆಸದ್ದು

ಎಚ್ಚರವಾಗಿ
ದಿಂಬನುನಿಧಾನಕೆತಿರುವಿನೋಡಿದೆ
ಅಲ್ಲೊಂದುನಿರ್ವಾತಪ್ರಾಣ
ಇನ್ನೇನುಕೊನೆಗಾಣುವಲ್ಲಿತ್ತು

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂಕೊನೆಯಿಡುವ
ತವಕದಉಸಿರುಮಾತ್ರವೇಅಲ್ಲಿ
ಆನಿರಾಕಾರದದೇಹಕ್ಕೆಆಧಾರ

ಚೂರುಮನಸುಮಾಡಿ
ಮೆಲ್ಲಗೆತನ್ನಕೈಹಿಡಿಯಹೋದೆ
ದೇಹದಋಣತೀರಿದಂತೆ
ಮುರಿದುನನ್ನಕೈಸೇರಿತು

ತಲೆಸವರಲುಕತ್ತುಸೀಳಿ
ಕಣ್ಣತೀಡಲುಗುಡ್ಡೆಪುಟಿದು
ಎದೆಸವರಲುಬಿರುಸುಶ್ವಾಸ
ಅಂಗಾಲದುನೀಲಿಗಟ್ಟಿ
ಸೆಟೆದಬೆರಳುಗಳೆಲ್ಲಉದುರಿ
ತುಟಿಯಬದಿಯಲೇಮಾತುಸತ್ತು
ಶ್ರವಣಹವಣಿಸಿದಮಾತಿಗೂಮುನ್ನ
ಕಿವುಡುಕವಿದು...

ನಿರ್ಭಾವುಕನಾಗಿನಿಬ್ಬೆರಗಾದೆ
ಒಂದೊಂದೇಕಳಚಿಬಿದ್ದು
ಕೊನೆಗೆಇದ್ದಆಕಾರವೂಇಲ್ಲದಾಗಿ
ಇಲ್ಲದಆಕಾರಗಳೂಸೋತುಬಿದ್ದವು

ನಾಹಡೆದಆಪಕ್ವಕನಸುಗಳ
ಅಕಾಲಿಕಮರಣದಘೋಷವೇಆಸದ್ದು?
ಕನಸುಗಳೇಸತ್ತುಬಿದ್ದದ್ದು?
ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದರೆಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದವೇನೋ?
ಛೇ!! ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿಎಚ್ಚರತಪ್ಪಿದೆ
ಆಕಾರನೀಡುವಲ್ಲಿಸೋತೂ
ಒಲಿದದ್ದಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಾದೆ!!

ಅಗೋ, ಬೆಳಕುಹರಿದೇಬಿಟ್ಟಿದೆ
ಅಂದರೆ?

ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕರಗುವ ಮುನ್ನ

ಕಣ್ಣಂಚಲಿಒಂದುಕಣ್ಣೀರಕಾರ್ಖಾನೆ
ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡವಳೇನೀನು?
ಎಷ್ಟೆಂದರೆಅಷ್ಟುಕಣ್ಣೀರಸುರಿಸುವೆ
ಅಳುವುದಷ್ಟುಸುಲಭವೇನು?

ನಕ್ಕಂತೆಅಳುವೆ, ಅತ್ತಂತೆನಗುವೆ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂಕಣ್ಣೀರೇಕೊಡುಗೆ
ಹಗುರಾಗಿಅವನುಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ?
ಗಂಭೀರಒಗಟಿದುವೇನನಗೆ

ಪಸೆಅಳಿಸುವಾಗ, ಕಣ್ಣೊರೆಸುವಾಗ
ನೀನೂಅಪ್ಪಟಹೆಣ್ಣಂತೆ
ಅಳುತೀರಿದೊಡನೆತಾಳುವಮುನಿಸು
ಅಬ್ಬಾಥೇಟುನನ್ನಂತೆ

ಒಂದೊಂದುಹನಿಗೂಲೆಕ್ಕವಿಡುವವಳು
ಜಮಾಮಾಡುವೆಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ
ತಪ್ಪಿಗೆತಕ್ಕಬೆಲೆತೆತ್ತನನ್ನ
"ಪ್ರೀತಿಸುವೆ" ಅಂದುಬಿಡುಸಾಕು

ಎಲ್ಲಿಯದುಹುಸಿಕೋಪ?
ಜಿನುಗುತಿಹಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ಶರಣಾದಂತೆಕಂಗೊಳಿಸಿದೆ
ನಿಮಿಷದಹಿಂದೆ
ನಾಬೇಡವಾಗಿದ್ದೆ
ಕಣ್ಣೀಗ ನನ್ನನ್ನೇ ಬೇಡುತ್ತಿದೆ!!

                            - ರತ್ನಸುತ

Broken Stone!!

I put down everything I need
On a rough piece of paper
And wonder where to begin with
And why do I do so?!!

Long awaiting things had no space
That's why I missed them
Not to mean they hold no value
They always remain within
And never get exposed for fame
They remain as remains of dream
With no definite shape
But with a definite value

Those fulfilled have lost their way
To haunt me as before
They strive as hard to end up with
Disappointed results
It's not always the same importance
I give to myself and thee
So what I have is all I gain
And what I don't is all I want

I've lost many papers like these
Some shred, unread sometimes
Ignored or immaterialized
Unwanted I feel though wanted
Thrown away in search of something
More precious among the thrown
With nothing left now, more to come

The crumbling sounds allover
Have something to say
I have no time for myself
How could I pay for it?
I hear no sound, I bear no voice
I'm as simple as a broken stone!!

ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು

ದಾರಿಗೆಅಡ್ಡಲಾಗಿಮಲಗಿ
ನಾಎತ್ತಲೂಹೋಗದಂತೆ
ನನ್ನಜುಟ್ಟುಹಿಡಿದು
ನಿಯಂತ್ರಿಸುವನೆರಳೇ
ಮುಂದೆಸಾಗಲುಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
ಹಿಂದಿರುಗಿದರೆಸೋತವುಗಳೊಡನೆ
ಮೋಟುಬೀಡಿಸೇದುತ್ತ
ಅದೇಸೋಲುಗಳಪರಾಮರ್ಶೆ,
ಹೊಗೆಯೂಅರೆಗಳಿಗೆಎದೆಯಲ್ಲಿಉಳಿಯಲಾರದು

ಒಮ್ಮೆಎತ್ತರಕ್ಕೆಹಿಗ್ಗಿ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆಕುಬ್ಜವಾಗುವನಿನ್ನ
ನನ್ನಸಮಾನಕ್ಕೆಎತ್ತಿಹಿಡಿದು-ಹಿಡಿದು
ತೋಳುಗಳುರೋಸಿಹೋಗಿವೆ

ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಗೆನೀಕೊಡುವ
ಅದೇಎಂದಿನಂತಿನಸಪ್ಪೆಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಛಲಕೆಅಚಲತೆಬಡಿದು
ಅಲ್ಲೆನಿಂತುಕೊಂಡಾಗನೋಡಬೇಕು
ನಿನ್ನಅಮಾಯಕತನದಲ್ಲಿನಸೊಕ್ಕು

ನಿಶೆಯಲ್ಲಿನಶೆಯೇರಿಸಿಕೊಳಲು
ನಿನಗೆಂದೇಮೀಸಲಿಟ್ಟಖಾಲಿ
ಗಾಜಿನಲೋಟದಮುಖೇನನಿನ್ನನೋಡುವಾಗ
ಅದೇನುಅಂಕುಡೊಂಕಾಟನಿನದು,
ಅಸಲುಕುಡಿದದ್ದುನಾನಾನೀನಾಎಂಬಶಂಕೆ
ಅಲ್ಲೇಮುಕ್ಕಾಲುಭಾಗಅಮಲುಪೋಲು!!

ನಿನ್ನಇರುವಿಕೆಯನ್ನುಪ್ರಶ್ನಿಸಿ
ಅರ್ಧಆಯಸ್ಸುಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ
ಕೂದಲುಬೆಳ್ಳಗಾಯಿತೆಂಬಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ
ಹಾಲುದಂತಬಲಿತುನೋಯುವಾಗ
ನಿನ್ನವಿರುದ್ಧಹಲ್ಲುಮಸೆದಪ್ರಸಂಗಗಳು
ಒಂದೊಂದಾಗಿನೆನಪಾಗುತ್ತ
ಒಂದೊಂದೇಉದುರಿಬಿದ್ದವು
ನಾನಿನ್ನುನಗಲಿಕ್ಕೂಅಸಮರ್ಥ

ನಾನಾಶವಾಗದಹೊರತು
ನೀನಾಶವಾಗಲಾರೆಎಂದರಿತು

ಅಮ್ಮನೊಡನೆ...

ಅಮ್ಮನೊಡನೆಮಗುವಾಗಿರಬೇಕು
ತಮಾಷೆಗೆಚಪ್ಪಾಳೆತಟ್ಟುತ್ತನಕ್ಕು
ದುಃಖಕ್ಕೆಬಳಬಳನೆಅತ್ತು
ರೇಗುತ, ರೇಗಿಸುತ, ರೋಧಿಸುತ್ತ
ಒಂದುಹತ್ತಾದರೂಲಟ್ಟಣಿಗೆಮುರಿದೂ
ತಲೆಗಟ್ಟಿಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು


ಅಮ್ಮನೊಡನೆಮಗುವಾಗಿರಬೇಕು
ಹಸಿವಾದಾಗಬೇಕಾದ್ದಬೇಡಿ
ಅವಳಿಲ್ಲದಾಗನೊಂದುಒದ್ದಾಡಿ
ಆಗಾಗಬಿಗಿದಪ್ಪಿಮುತ್ತಿಟ್ಟು
ಎಲ್ಲಹಿಂಜರಿಕೆಬದಿಗಿಟ್ಟು
ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಕೊಡಿಸದಸೀರೆಯನೆಪದಲ್ಲಿ
ನೂರುಬಾರಿಯಾದರೂಉಗಿಸಿಕೊಂಡು


ಅಮ್ಮನೊಡನೆಮಗುವಾಗಿರಬೇಕು
ತಡವಾಗಿಬಂದಾಗಮಾತುತಡವರಿಸಿ
ತಪ್ಪುಗಳಮೇಲೆತಪ್ಪನ್ನುಎಸಗಿ
ತಪ್ಪಾಯಿತೆಂದುತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ
ಕರುಳಕಿವುಚಿಕೊಂಡುಕಿವಿಹಿಂಡುವಾಗ
ಆಕಾಶಭೂಮಿಯಒಂದಾಗಿಸಿಅಳಲು
ಮುಂದಾಗಿಅವಳೇಮುನಿಸನ್ನುಬಿಡಲು


ಅಮ್ಮನೊಡನೆಮಗುವಾಗಿರಬೇಕು
ಹಠದಲ್ಲಿಯಾವುದೇರಾಜಿಯಿರದಂತೆ
ಚಟಗಳೆಲ್ಲವತಾನುಅರಿತುಕೊಂಡಂತೆ
ಮೌನದಮಾತುಗಳತಿಳಿಪಡಿಸುವಂತೆ
ಒಪ್ಪಿಗೆಯಕೊನೆಯಲ್ಲಿಒಪ್ಪದಮನಸನ್ನು
ತೆರೆದುತನಗೆಎಲ್ಲಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡುವಂತೆ


ಅಮ್ಮನೊಡನೆಮಗುವಾಗಿರಬೇಕು
ನಾನಾಗಿಹೇಳದತಾನಾಗೇಅರಿತದ್ದ
ಸುಳ್ಳೆನ್ನುವನನ್ನತಾಸುಳ್ಳಾಗಿಸಲು
ಕ್ರೋಧವನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯಆಗ್ರಹಿಸಿ
ಹಾಲಾಹಲದಮನವಹಾಲಾಗಿಸಲು
ನನ್ನನನ್ನೊಳಗೆ,  ತನ್ನನನ್ನೊಳಗೆ
ನನ್ನತನ್ನೊಳಗೆ, ತನ್ನತನ್ನೊಳಗೆ
ಮರುತಾಳಿಸುವ

ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆಗೆ

ಉಪ್ಪುತಿಂದೋರಮನೆಯಲ್ಲಿ
ತುಪ್ಪಕದಿಯೋದುತಪ್ಪಲ್ಲ
ತಪ್ಪುಮಾಡೋದಕಲಿದೋನ್ನ
ಹುಟ್ಸಿದ್ಅಪ್ಪನೂಒಪ್ಪಲ್ಲ
ಉಪ್ಪುಇಲ್ಲದೆಊಟಿಲ್ಲ
ತುಪ್ಪಇಲ್ಲದೆಹಬ್ಬಿಲ್ಲ
ಉಪ್ಪಾ.. ತುಪ್ಪ.. ತಪ್ಪಾ...
ಯಪ್ಪಾ.. ಹೇಳ್ರೋಸ್ವಲ್ಪ...     (1)


ಗಾಂಧಿತಾತನಕಥೆಯಲ್ಲಿ
ಉಪ್ಪಿಗೆಷ್ಟೋಂದುಬೆಲೆಯಿತ್ತು
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳೇನಡೆದೋಯ್ತು...
ಸಾಲಮಾಡಿದಸರದಾರ
ಅಂದುಮಾತ್ರವೇನೀಯತ್ತು
ಇಂದುತುಪ್ಪತಿಂದರೆತಾಕತ್ತು...
ಕತ್ತೆಗಳುಹೊತ್ತ, ಉಪ್ಪಿನರುಚಿಗಿಂತ
ಕತ್ತರಿಹಾಕುತ್ತಕದಿಯುವುದಾನಂದ
ಉಪ್ಪುಇದ್ದರೆಹಸಿವಿಲ್ಲ
ತುಪ್ಪಇದ್ದರೆಸಿಹಿಎಲ್ಲ...
ಉಪ್ಪಾ.. ತುಪ್ಪ.. ತಪ್ಪಾ...
ಯಪ್ಪಾ.. ಹೇಳ್ರೋಸ್ವಲ್ಪ...      (2)


ಉಪ್ಪುಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂಸಿಕ್ಕುವುದು
ಸಿಪ್ಪೆಸುಲಿದಷ್ಟೇಸುಲಭಕ್ಕೆ
ಯಾರೂನೂಪಡೆಯರುಸಾಲಕ್ಕೆ...
ತುಪ್ಪತಿನ್ನೋರುಕದಿಬೇಕು
ತಿಪ್ಪೆಸಾರಿಸೋಹಾಗಲ್ಲ
ತಿರುಪೆಎತ್ತಿದರೂಸಿಕ್ಕಲ್ಲ...
ತಪ್ಪಿದ್ದರೆಕ್ಷಮಿಸಿ, ಇದುಕಳ್ಳನಹಾಡು-ಹಸೆ
ಸದ್ದುಮಾಡದಿರಿ, ತಪ್ಪೀತುತುಂಬುಕಿಸೆ
ಉಪ್ಪಿನಮನೆಹಾಳಾಯ್ತು
ತುಪ್ಪವೇನನ್ನಪಾಲಾಯ್ತು...
ಉಪ್ಪಾ.. ತುಪ್ಪ.. ತಪ್ಪಾ...
ಯಪ್ಪಾ.. ಹೇಳ್ರೋಸ್ವಲ್ಪ...    (3)


                                  - ರತ್ನಸುತ

ಕಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ

ನಿಜದನೆರಳುಕಪ್ಪು
ಅಷ್ಟಾದಮಾತ್ರಕ್ಕೆಜರಿಯಬೇಡ
ಕಪ್ಪುಪರಾವಲಂಬಿಯಲ್ಲ
ಬೆಳಕಿನಮೋಸದತುಣುಕು

ಕೋಗಿಲೆಕಪ್ಪಿಗೆಒಪ್ಪಿಗೆ
ಕಾಗೆಯದೇಕೋಕಡೆಗಣನೆ
ಕಪ್ಪುಇದ್ದಿಲಅಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿ
ಕೆಂಡವಕೆನ್ನೆಗೆಹೋಲಿಸುವೆ

ಕಣ್ಣತೀಡುವಕಪ್ಪುತಂಪು
ಕಪ್ಪಾದರೂನಾದಸ್ವರಇಂಪು
ಬಿಳಿಕರ್ಪೂರದಕೊನೆಯರೂಪ
ಮುಪ್ಪೇಇಲ್ಲದಕಪ್ಪು

ತಪ್ಪನುಎತ್ತಿತೋರುವಕಪ್ಪು
ದೃಷ್ಟಿಗೆಕಪ್ಪು, ದೋಷಕೂಕಪ್ಪು
ಹುಟ್ಟುವಮುನ್ನರೆಪ್ಪೆಯಕಾವಿಗೆ
ಹತ್ತಿರವಾದಕೌತುಕಕಪ್ಪು

ಕೊಳೆಯಲುಕಪ್ಪು, ತುಳಿಯಲುಕಪ್ಪು
ಇಳಿಯಲುಆಳಕೆಬೆಳೆವುದುಕಪ್ಪು
ಹಣತೆಯಛಾಪುತಿಳಿಯಲುಅಲ್ಲಿ
ಮೂಡಲೇಬೇಕುಸುಂದರಕಪ್ಪು

ನೆರಳಿನಆಟಕೆಬೆಂಬಲಕಪ್ಪು
ಬೆಳಕಿನಪಾಠಕೆಮುನ್ನುಡಿಕಪ್ಪು
ಎಲ್ಲತನ್ನೊಳಸೆಳೆದುಕಡೆಗೆ
ಹೊರಚೆಲ್ಲುವುಔದಾರ್ಯತೆಕಪ್ಪು

                                    - ರತ್ನಸುತ

ಫೋನ್ ಇನ್ ಲವ್

ಲಾಕ್ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿನಿನ್ನ
ಫೋಟೋಗ್ರಾಫುಕಂಡು
ಅನ್ಲಾಕ್ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಕೈಯ್ಯೇಬಾರದು
ಇನ್ಕಮ್ಮಿಂಗ್ಕಾಲು
ನಿನ್ನದಾಗದಹೊರತು
ರಿಸ್ಸೀವ್ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಮನಸೇಬಾರದು


ಕಾನ್ಟಾಕ್ಟ್ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ
ಫೇವ್ರೇಟ್ಆದನೀನೇ
ಬೇಡವೆಂದರೂಸಿಗುವೆಫರ್ಸ್ಟ್ರೋಅಲಿ
ಕನ್ಫೆಶ್ಷನ್ಏನೇಇದ್ರೂ
ಪರ್ಮಿಶ್ಷನ್ಕೇಳದೆನಾ
ಸೆಂಡ್ಮಾಡುವೆಖಾಲಿಎಸ್ಸೆಂಮ್ಮೆಸ್ಸಲಿ


ಹೆಲ್ಲೋಅಂತನೀನು
ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂಮುನ್ನ
ಕಾಲರ್ಟ್ಯೂನುತುಂಬಚಂದಅನಿಸಿತು
ಮೊನ್ನೆಗ್ಯಾಪಿನಲ್ಲಿ
ಸಣ್ಣಸ್ಮೈಲುಕೊಟ್ಟೆ
ಅಂದಿನಿಂದಅದುವೇರಿಂಗ್ಟೋನಾಯಿತು


ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿಸಿಗದ
ಫ್ರೀಗೇಮಂತೆನಾನು
ಬೇಕುಅಂದರೆಡೌನ್ಲೋಡ್ಮಾಡಿಕೋ
ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿಒಂದು
ಲವ್ಪೋಸ್ಟ್ಹಾಕುತೀನಿ
ಇಷ್ಟಬಂದಸಾರಿಅದನೀಓದಿಕೋ


ಫುಲ್ಚಾರ್ಜ್ಫೋನುನಂದು
ಡ್ರೈನ್ಔಟ್ಆಗೋತನ್ಕ
ನಾನ್ಸ್ಟಾಪ್ಮಾತನಾಡುವಾಯ್ಸ್ಕಾಲಲಿ
ಲಾಸ್ಟ್ಬಟ್ನಾಟ್ದಲೀಸ್ಟ್
ಸ್ಟೇಟಸ್ನಿನ್ನಹೆಸರೇ
ಬದಲಾಗದೆಉಳಿವುದುವಾಟ್ಸಾಪಲಿ!!


                                       - ರತ್ನಸುತ