Posts

Showing posts from June, 2016

ನಮ್ಮ ಸ್ವಗತ

ಮಳೆಯಲ್ಲಿನಿನ್ನನೆನೆದುನೆನೆದು
ನೆನೆವುದನ್ನೇರೂಢಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಮನ
ನೀಹತ್ತಿರವಿದ್ದಾಗನಿರ್ಭಾವುಕ

ಎಲ್ಲಚಂಚಲತೆಗಳಪರಿಚಯವಿರುವ
ನಿನ್ನಅಂಗೈಯ್ಯಮೇಲೊಂದುಸಾಲುಗೀಚಿ
ಗುಟ್ಟಾಗಿಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೋಅಂದಾಗ
ಅದೇನುನಾಚಿಕೆನಿನ್ನಕಣ್ಣಲ್ಲಿ?!!

ನಿನ್ನೆದುರುಯಾವಕವಿತೆಗಳೂಮೂಡದೆ
ನೀನೇಕವಿತೆಯೆಂದುಬೀಗುವಾಗ
ಮಾಗಿದಮೋಡದಂತಾಗಿಕರಗಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿನಿನ್ನನ್ನಷ್ಟೇತೋಯ್ಸಿ

ಬಾಕೈಚಾಚುಕೊಡೆಯೊಂದಿಗೆ
ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಟವಾಡೋಣಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸೋತುಗೆಲ್ಲುವ, ಗೆದ್ದುಸೋಲುವ
ಎಲ್ಲಸ್ವಾದಗಳನ್ನೂಸವಿದಷ್ಟೆಸವಿಯಾಗಿ
ಸವೆಸಿಬಿಡೋಣಪುನರಾಗಮನದಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ!!

ಮಳೆಎಷ್ಟುಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ
ನಮ್ಮಏಕಾಂತಕ್ಕೆವಿಘ್ನಹಾಡಲೆಂದೇ
ಉಪ್ಪರಿಗೆಮೇಲೆಸದ್ದುಮಾಡಿದಂತೆ
ಅದಕ್ಕೇನುತಿಳಿಯಬೇಕುನಮ್ಮಸ್ವಗತ!!


                                               - ರತ್ನಸುತ

ಕೈ ಜೋಡಿಸು ಬಾ

ಇಷ್ಟುದಿನನನಗಾಗಿಕಾದು
ನಾಎದುರುಗೊಂಡಾಗಕೈಗಳತ್ತಗಮನ?
ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವೆಗೆಳತಿ
ನೀನೇನನ್ನತುಂಬಬೇಕು
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವಸುಖಸಿಗಲೆನಗೆ
ಕೊಂಚವೂಬಿಡದಂತೆತಬ್ಬಿಕೋ!!


ಅಡುಗೆಕೋಣೆಯಒಲೆಯಹೊಗೆ
ನಿನ್ನಹಣೆಗಂಟಿದಮಸಿ
ಪಕ್ವವಾದಗಂಜಿಯಘಮ
ನನ್ನಎದುರುನೋಡುತ್ತಿರುವತಣಿಗೆ
ಎಲ್ಲವೂಆಗಲೇಹೊಟ್ಟೆತುಂಬಿಸಿವೆ
ಇನ್ನುಮನಸುತುಂಬುವಕೆಲಸ!!


ಒಂದೂಮಾತನಾಡದಂತೆಸುಮ್ಮನಿರು
ಹೇಳಬೇಕನಿಸಿದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಕಾವುಸಿಗಲಿ
ರೆಪ್ಪೆಬಡಿತಕ್ಕೂಅರ್ಥವಿರಲಿ
ಪ್ರತಿಚಲನವನ್ನೂಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಪರಿಗಣಿಸೋಣ
ನಂತರಎಲ್ಲವನ್ನೂವಿಷ್ಲೇಶಿಸಿದರಾಯ್ತು


ಮನೆಯೆಲ್ಲಒಮ್ಮೆಸುತ್ತಿಬರುವೆತಾಳು
ನಿನ್ನಒಂಟಿತನವಗೇಲಿಮಾಡಿದವುಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಮಳೆಗರೆದವುಗಳಿಗೆಉತ್ತರಿಸಬೇಕು
ಆಕನ್ನಡಿಗೊಂದುಎಚ್ಚರಿಕೆನೀಡದಹೊರತು
ನಿನ್ನಪೀಡಿಸುತ್ತಲೇಇರುತ್ತದೆ!!


ನನ್ನ, ನಿನ್ನಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಬಂಧಿಸಿದ
ಆತೂಗುಚಿತ್ತಾರವಕೆಳಗಿಳಿಸಿದವರಾರು?
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಪಸೆಮೂಡಿಸಿದಕಣ್ಣುನನ್ನವೇ?
ಎಷ್ಟುಪೋಲುಮಾಡುತೀಮಾರಾಯ್ತಿ!!
ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆನನ್ನಬೆವರಿಗೆಬೆಲೆಕಟ್ಟುವುದುಬೇರೆ...


ಈದೂರವಾಗಿಹತ್ತಿರವಾಗುವಲ್ಲಿಯಸುಖ
ಅದರಹಿಂದಿನನೋವು
ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ

"ಫಿರ್ ಮಿಲೇಂಗೆ ಚಲ್ತೆ ಚಲ್ತೆ"

ಇಲ್ಲಿಯಾರೂಪರಿಚಿತರಲ್ಲ
ಆದರೂಎಲ್ಲರೂಕೈಕುಲುಕುತ್ತಾರೆ
ಸಿಕ್ಕಾಗನಕ್ಕು
ನಕ್ಕಕೂಡಲೆಮಾತಿಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ
ಕಾಲುಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ
ತೀರಆಪ್ತರೆನ್ನುವಂತೆಭಾಸವಾಗುತ್ತಾರೆ!!

ಇಲ್ಲಿಯಾರನ್ನೂನಂಬುವಂತಿಲ್ಲ
ದೋಚಿಬಿಡುತ್ತಾರೆಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ಇದ್ದಹೃದಯವನ್ನೂ..
ಇಲ್ಲಿಎಲ್ಲರೂಹತ್ತಿರದವರಂತೆನಟಿಸಿ
ಏನನ್ನೋಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ನನ್ನವಿಪರೀತಬಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!!

ಇಲ್ಲಿನೆನ್ನೆಕಂಡವರುಇಂದಿಗಿಲ್ಲ
ಇಂದುಕಂಡವರುನಾಳೆಗೆ...
ಎರಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆಒಮ್ಮೆಗೆಮಾಯವಾಗಿ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಪುರುಸೊತ್ತುಗುತ್ತಿಗೆಪಡೆದವರಂತೆ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆಪ್ರಪಂಚವೇಹೆಗಲಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡವರಂತೆ..

ಇಲ್ಲಿನನ್ನವರಿಲ್ಲಅನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲರೂನನ್ನವರಲ್ಲ
ಏನೂತಿಳಿಯದವರತಿಳಿದು
ಹೆಚ್ಚುತಿಳಿದವರನ್ನುಮರೆತುಬಿಡಬೇಕು
ನನ್ನದಲ್ಲದಊರನ್ನುನನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು
ಕೊನೆಗೆಬಿಟ್ಟಿರಲಾಗದಸ್ಥಿತಿಚಿಂತಾಜನಕ!!

"ಫಿರ್ಮಿಲೇಂಗೆಚಲ್ತೆಚಲ್ತೆ" ಅಂತಹೇಳಿ
ಅಲ್ಲಿಗೆಸಣ್ಣಬಿರುಕೊಂದಮೂಡಿಸಬೇಕು
ಕ್ರಮೇಣಮುರಿದುಬಿದ್ದಜಾಗದಲ್ಲೇ
ನನ್ನೂರಿನನೆನಪೊಂದಕಸಿಮಾಡಿ
ಅಲ್ಲಿಮೂಡುವಚಿಗುರಕಂಡುಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕು!!

ಹಸಿವುನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುನೂರುದಾರಿ
ಆದರೆಅಮ್ಮ, ಮಡದಿ, ಸೋದರಿಯರುಸೋಕಿದಗಂಜಿ
ಪ್ರಾಣದೊಟ್ಟಿಗೆನಂಟುಬೆಸೆದಿರುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ
ಯಾವರೂಮ್ಅಟೆಂಡರ್

ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಥರ

ಅಲ್ಲಿಮಳೆಯಂತೆ
ಹೌದಾಗೆಳತಿ?
ಇಲ್ಲಿಬಿಸಿಲೋಬಿಸಿಲು!!

ನೀಮಳೆನೀರಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟ
ಕಾಗದದದೋಣಿ
ನನ್ನತಲುಪುವುದಾದರೂಹೇಗೆ?

ಅಕ್ಷರಶಃಮೌನದಲ್ಲಿ
ಏನನ್ನಾದರೂಹೇಳುವೆನು
ಗುಡುಗುವಮೊದಲೇಗಮ್ಯವಾಗು!!

ಗೆಳತಿ, ಮಳೆಗೆಸಿಲುಕದಿರು
ಜ್ವರದಶಮನಕ್ಕೆಅಪ್ಪುಗೆಯಬಿಸಿಯ
ದೂರದಿಂದನೀಡಬಲ್ಲತಂತ್ರಜ್ಞಾನಇನ್ನೂಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ!!

ಮಳೆಗೆಹೇಳಿಟ್ಟಿರು
ಕೊಂಚನಾಮರಳುವನಕಕಾಯಲಿ
ಜೊತೆಗೆನೆಂದುಬಹಳದಿನಗಳಾದವು

ಗೆಳತಿ, ಮೇಲೆಕಾಮನಬಿಲ್ಲುಮೂಡಿದರೆ
ಒಂದುಫೋಟೋತಗೆದುಕಳಿಸು
ಇಲ್ಲಿಯಆಕಾಶಕ್ಕೆಬಣ್ಣದಪರಿಚವಾಗಿಸಬೇಕಿದೆ!!

ನಾಇಲ್ಲಿಮಳೆಯನೆನಪಲ್ಲಿತೋಯ್ದೆ
ನೀಅಲ್ಲಿತೋಯ್ದಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನೆನೆದೆ
ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂಒಂದೇಜ್ವರ
ಇಬ್ಬರೂಒಂದೇಥರ!!

                                              - ರತ್ನಸುತ

ಬಂದೇ ಬರುತಾನೆ

ಬಾಗಿಲಂಚಲಿಮುಂಗಾರಿನಾಗಮನ
ಮನೆಬಿಟ್ಟುಊರಾಚೆಉಳಿದೆನಾ
ಗಂಜಿಕಾಯಿಸಿದನಂಜಿಕಾದಳುಇರುಳ
ಹಗಲುಮೂಡುವಲ್ಲಿಗೆಕೊಂಚಹುಸಿನಿದ್ದೆ
ಕಣ್ಣರಳಿಸಿನೋಡುತಾಳೆಒಲೆಯತ್ತ
ತುಂಬಿದಗಡಿಗೆತುಂಬಿತ್ತು
ಅತ್ತಹೊಸಿಲಾಚೆಮಳೆಯೂನಿಂತಿತ್ತು

ಒಲೆಯಬಾಯಲಿನಿಲ್ಲದಧೂಪ
ನೀರುಕಾದವುಮತ್ತೆತಣ್ಣಗಾದವು
ಮೈಯ್ಯಹಿಂಡುವಬೆಂಕಿಯತ್ರಾಸ
ಮೈಮುರಿದುನಕ್ಕಆಹಸಿಕನಸು
ಬೆಚ್ಚಗಿರಲೊಪ್ಪದಹುಚ್ಚುಕಣ್ಣು
ಮುಚ್ಚುವುದುಹಾಗೇತೆರೆವುದು
ಹಿಂದು-ಮುಂದಿಲ್ಲಮೂಡಿದಭ್ರಮೆಗಳಿಗೆ!!

ಸೊಲ್ಲುಮೂಡುವುದೇದೂರಲು
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಕೊರತೆಯೆದೆಅದಕೂ
ಬಿಟ್ಟುಹೋದಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಮಾಸಲಿಲ್ಲ
ಅದುಬಿದ್ದಮಳೆಗೊಂದಿಷ್ಟುಚೌಕಟ್ಟು
ಬೂಟುಬೂಟಿನನಡುವೆಹೆಜ್ಜೆಯಅಂತರ
ಒರಟುಬೂಟಿಗೆಎಲ್ಲಿಗೆಜ್ಜೆಕಂಪು
ಚಂದ್ರಿಕೆಯಮೊಗದಲ್ಲಿರವಿಯಛಾಪು

ನೆನ್ನೆಕೂಗಿದಕೋಗಿಲೆಇಂದೂ
ಹೂವೂಅರಳಿದವುದುಂಬಿಗೆಕಾಯದೆ
ನೀರುಸೇದುವಹಗ್ಗಕೆನೇಣುಬಿಗಿದ
ಬಿಂದಿಗೆಯಪಾಲಿಗೂಹೊಸದಿನ
ಮುಂಬೆರಳಗೀರುತ್ತಗೋರಿಕಟ್ಟುತ್ತಿಹಳು
ನಂಜಿಸಂಜೆಗೆಮತ್ತೆಕಾಯುತ್ತ
ಕತ್ತಲಲ್ಲಾದರೂಬೆಳಕುಕಾಣುತ್ತಾ?!!<