ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಥರ

ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಂತೆ
ಹೌದಾ ಗೆಳತಿ?
ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೋ ಬಿಸಿಲು!!


ನೀ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ
ಕಾಗದದ ದೋಣಿ
ನನ್ನ ತಲುಪುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?


ಅಕ್ಷರಶಃ ಮೌನದಲ್ಲಿ
ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುವೆನು
ಗುಡುಗುವ ಮೊದಲೇ ಗಮ್ಯವಾಗು!!


ಗೆಳತಿ, ಮಳೆಗೆ ಸಿಲುಕದಿರು
ಜ್ವರದ ಶಮನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಬಿಸಿಯ
ದೂರದಿಂದ ನೀಡಬಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ!!


ಮಳೆಗೆ ಹೇಳಿಟ್ಟಿರು
ಕೊಂಚ ನಾ ಮರಳುವನಕ ಕಾಯಲಿ
ಜೊತೆಗೆ ನೆಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದವು


ಗೆಳತಿ, ಮೇಲೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಮೂಡಿದರೆ
ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೆದು ಕಳಿಸು
ಇಲ್ಲಿಯ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಪರಿಚವಾಗಿಸಬೇಕಿದೆ!!


ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ತೋಯ್ದೆ
ನೀ ಅಲ್ಲಿ ತೋಯ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದೆ
ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಜ್ವರ
ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಥರ!!


                                              - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩