Posts

Showing posts from April, 2016

ನೂರು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ

ನೂರುಮುತ್ತಕೊಟ್ಟತುಟಿಗೆ
ಸಣ್ಣಜೋಮುಹಿಡಿದಿದೆ
ಕೆನ್ನೆಗೆಂಪುನಾಚಿಚೂರು
ಇನ್ನೂಕೆಂಪಗಾಗಿದೆ
ಒಂದೂಮಾತನಾಡದಂತೆ
ತುಟಿಯನೇಕೆಕಚ್ಚಿದೆ?
ಎಲ್ಲಕಂಡೂ, ಏನೂತಿಳಿಯದಂತೆ
ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿದೆ!!

ಹರಿದಬೆವರುಒಂಟಿಯಲ್ಲ
ತ್ವರಿತವಾಗಿತಬ್ಬುವೆ
ಉಸಿರಬಿಸಿಯಪಿಸುಮಾತಿಗೆ
ಕಿವಿಯನೊಡ್ಡಿನಿಲ್ಲುವೆ
ಎಲ್ಲಸ್ವಪ್ನಗಳಿಗೂನಿನ್ನ
ಕಿರುಪರಿಚಯನೀಡುವೆ
ಮಾತುತಪ್ಪಿದಂತೆನಟಿಸಿ
ಮತ್ತೆಮತ್ತೆಬೇಡುವೆ

ಎಲ್ಲಸಂಕಟಕ್ಕೂಸುಂಕ
ವಿಧಿಸುವಂತೆಸೂಚಿಸಿ
ಸಂಕುಚಿತಭಾವಗಳನು
ಒಂದೊಂದೇಅರಳಿಸಿ
ತೋಳಬಂಧನದಲಿಒಂದು
ಕೋಟೆಯನುನಿರ್ಮಿಸಿ
ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದಂತೆಮಥಿಸು
ಮನದಾಮೃತಚಿಮ್ಮಿಸಿ

ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿಏಕೆಹಾಗೆ
ಕಾಲಬೆರಳಗೀರುವೆ?
ಹೊತ್ತುಉರಿದಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ
ಇಡಿಯಾಗಿಬೇಯುವೆ
ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆಬರುವೆಯಾದರೊಂದು
ಮಾತಹೇಳುವೆ
ಇನ್ನೂಸನಿಹವಾಗದೊಡಗು
ಮೌನದಲ್ಲೇಸೋಲುವೆ

ಸಾಗರವದಾಟಿಸಿಹೆ
ಸಣ್ಣತೊರೆಗೆಅಂಜಿಕೆ?
ಹಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗದಿರಲು
ಪಯಣಕೇಕೆಅಂಜಿಕೆ?
ಒಲವಿನಲ್ಲಿಒಲವುಮಾತ್ರ
ನಮ್ಮಪಾಲಹೂಡಿಕೆ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರಲಿಸಮಯ
ಹರೆಯದೊಂದುಬೇಡಿಕೆ!!

ಗುಡ್ಡ, ಗಾಳಿ, ಸ್ತಬ್ಧನೀಲಿ
ಮೋಡಗಳೆದುರಾಗಲಿ
ಗಡಿಯಾರದಮುಳ್ಳುತಾ
ಕೊನೆಕ್ಷಣಗಳಎಣಿಸಲಿ
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ

ಬಾ ಹೋಗುವ

ಇರುಳಸೇರಿನಡೆವಖುಷಿಗೆ
ಹಗಲುಕಂಡುನಾಚಿಬಿಡಲಿ
ಎದೆಯಸಣ್ಣಮಾತಿನೊಳಗೂ
ಉದಯಗೊಂಡಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ
ಬರಲಿಮತ್ತೆಅದೇಮಳೆಯು
ತರಲಿಒಂದುಸಣ್ಣಜ್ವರವ
ಎಂದೂಸೋಲದಂಥವಾದ-
-ದೊಡನೆನಾವುಸೋಲುತಿರುವ

ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದುಎಲೆಯಹೆಕ್ಕಿ
ಎಣಿಸಿಯಿಟ್ಟರೆಷ್ಟುಸೊಗಸು
ಇಟ್ಟಲೆಕ್ಕವೆಲ್ಲವನ್ನೂ
ಬಿಟ್ಟುಗೊಡಲುಪ್ರೀತಿಬೇಕು
ತುದಿಯೇಕಾಣದಂಥಪಯಣ
ನಂಬಿಕೆಯೊಂದೇಜೊತೆಗೆ
ಮಾತಿನೊಡನೆಮಧುರಮೌನ
ರಮ್ಯವಾಗಲೆಮ್ಮಕಥೆಗೆ

ಕೆಟ್ಟುಸತ್ತಗಡಿಯಾರದ
ಮುಳ್ಳಿಗಿಲ್ಲದಣಿದಭಾವ
ಬರಿದುಆಕಾಶವಾದರಿಲ್ಲ
ನೀಲಿಗೆಅಭಾವ
ಕಣ್ಣುಎಷ್ಟೇಹಿಂಗಿದರೂ
ಖುಷಿಗೆಜಿನುಗುವಂತೆಪ್ರೀತಿ
ಮಣ್ಣುಸವಕಲಾದರೂ
ಬೇರತನ್ನೊಳಿರಿಸಿದಂತೆ

ಕವಲಿನಲ್ಲಿಬೇರಾಗುವ
ಒಂದುತಿರುವುಸಿಗಲಿ
ಒಂಟಿಯೆಂದುಚಂದಿರನೂ
ನಮ್ಮನೋಡಿನಗಲಿ
ಸದ್ದಾದರೆತಿರುಗಬೇಡ
ಬೆನ್ನಹಿಂದೆನಾನಿಲ್ಲ
ಎದುರುಗೊಂಡರೆತಬ್ಬು
ಅನುಮತಿಗಳುಬೇಕಿಲ್ಲ

ಎಂಟಾಣೆಕನಸಿನಲ್ಲಿ
ಕಳೆದಂತೆಕೈಹಿಡಿದು
ನನ್ನದಾಟಿನೀ
ನಿನ್ನದಾಟಿನಾನಡೆದು
ಹಗಲಾಗುವಲ್ಲಿಗೆಬೆಳಕಾಗುವ
ಹದಿನಾಲ್ಕುವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೂಸಮನಾಗುವ
ಬಾಹೋಗುವ,
ಬಾಹೋಗುವ!!

                             - ರತ್ನಸುತ

ತಾಯಿಯ ಜನನ

Image
ಮುದ್ದುಮೊಗದರಾಜಕುಮಾರಿ
ಈಗಷ್ಟೇರಥಬೀದಿಯಸುತ್ತಿ
ಕೆನ್ನೆಕೆಂಪಾಗಿಸಿಕೊಂಡುಇಳಿದಂತೆ
ಎದೆಗಿಟ್ಟಳುಗುರುತ!!


ಚಾಮರಕ್ಕೆತಲೆದೂಗಿಪಕಳೆ
ನವಿರಾಗಿಪಟ-ಪಟಕದಲಿದಂತೆ
ಆಬೆರಳುಗಳನಡುವಲ್ಲಿಸೂರ್ಯರು
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿಉದಯಿಸಿದಂತೆ
ನವಮುಂಜಾವಿನಸ್ಪರ್ಶದ
ಹರಳನ್ನುಕೆನ್ನೆಗೊತ್ತಿಕೊಂಡಂತೆ
ಆಹ್!! ಆಹಸ್ತವಸವರಿದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮದಅಹಂಭಾವಕ್ಕೆಕಿಚ್ಚು!!


ಶಾಸನಗಳಹೊರಡಿಸುವನಾಲಗೆಗೆ
ಮೊದಲಜಿನುಗಿನಪರಿಚಯ
ಹಿಗ್ಗಿ-ಹಿಗ್ಗಿದಂತೆಲ್ಲಮುಗ್ಗರಿಸುವ
ರೆಪ್ಪೆಚಿಪ್ಪಿನೊಳಗೆಶುದ್ಧನಿಶೆ
ಅಲ್ಲಿಕನಸಿನತಕರಾರುಗಳಿಲ್ಲ
ಲೋಕದಪರಿವೇಇಲ್ಲ.
ಹಸಿವಿಗೊಂದುಅಳುವಿನಮನವಿ
ನಂತರನಿದ್ದೆಯೇಸವಿ!!


ಶಾಂತಸರೋವರದಲ್ಲಿ
ಹಾರಿಬಿದ್ದಪುಟ್ಟಹೂವಿನಸದ್ದು
ಹೂವಿನದ್ದೋ? ನೀರಿನದ್ದೋ?
ಒಟ್ಟಾರೆಅರಳುವುದುನೀರೊಡಲು.
ತರಂಗದಂತೆನಗು
ಮೂಡಿದಷ್ಟೇಶಾಂತವಾಗಿ
ಮತ್ತದೇಮೌನ
ಹೂವೋ? ತುಟಿಯೋಉಳಿದದ್ದು?!!


ಜನಿಸಿದಳುತಾಯಿ
ತಾಯಿತಾತಾಯಿಯಪೊರೆದಂತೆ
ತಾಯ್ತನವಸವಿದತಾಯಿ!!

                               - ರತ್ನಸುತ

ಕಟ್ಟದ ಕವಿತೆ

ಒಂದುಕವಿತೆನೋಡಿದೆ
ನೋಡಿದೆನಷ್ಟೇಓದಲಿಲ್ಲ
ಓದದೆಯೇಮನಮುಟ್ಟಿತು
ಎದೆಯಬಡಿತವಎಚ್ಚರಿಸಿತು
ಬದುಕಲೊಂದುಕಾರಣವ
ಮೌನಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿಮುಳುಗಿಸಿತು
ಕವಿತೆಯದ್ದುಇನ್ನೂಕಟ್ಟುವಹಂತ
ಆಗಲೇಇಷ್ಟವಾಗಿಹೋಗಿತ್ತು


ಶೀರ್ಷಿಕೆಇರದಕವಿತೆ
ತೋರಿಕೆಬಯಸದಕವಿತೆ
ತನ್ನಿಡಿಆಕಾರವೇಜೀವಕೋಶ
ತಾಚಲಿಸುತ, ನಾವಿಚಲಿತ
ಕಣ್ಣುತುಂಬಿತುಕವಿತೆ
ಹೊಮ್ಮಿಬಂದುದಮರೆತೆ
ಪ್ರೀತಿಯಕಾರ್ಯರೂಪ
ಅದುವೇನಿಜದಕಾವ್ಯರೂಪ


"ಕವಿತೆನಾವುಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲ
ತಾನಾಗೇಹುಟ್ಟುವುದು"
ಎಷ್ಟುನಾಜೂಕಾಗಿವಿವರಿಸಿ
ಅಸ್ಮಿತೆಯಪ್ರಹರಿಸಿತುಕವಿತೆ
ಕಟ್ಟುವಕೆಲಸಕೊಟ್ಟು
ಈಗಹುಟ್ಟುವೆಇಗೋಎಂದು
ಕವಿತೆಜನ್ಮತಾಳುತ್ತಿದೆ
ಕವಿತೆಜನ್ಮನೀಡಿತ್ತಿದೆ


ಸದ್ದುಮಾಡುವಕವಿತೆ
ಕದ್ದುಕೇಳುವಕವಿತೆ
ಕವಿತೆ, ಕವಿತೆ, ಕವಿತೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂಕವಿದಂತೆಕವಿತೆ


ಮೊದಲುಗಳಹಿಂದಿಕ್ಕಿಮೊದಲಾಗಿ
ಹಗಲಿರುಳುಕಾಯಿಸುವಕವಿತೆ
ಕಣ್ಣೆದುರಿದ್ದೂಕೈಗೆಟುಕದತಿನಿಸು
ಹಠದಲ್ಲೇತಟವಾಗಿಕುಳಿತೆ


ಮುಂಬರುವಪ್ರಶ್ನೆಗಳಉತ್ತರ
ಮಂಪರಿಗೆಜೋಗುಳದಇಂಚರ
ತಿಳಿನೀರಕೊಳದೊಳಗಚಂದಿರ
ವರದಂತೆಅವತರಿಸೋಮಂದಿರ,