Posts

Showing posts from October, 2015

ನಗು

ಯಾರೋನಗುತ್ತಿದ್ದವನನಿಲ್ಲಿಸಿ
ನಗುವಿಗೆಕಾರಣಕೇಳಿದೆ,
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆನಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಗೊತ್ತಾಗಿ
ನಗುಬಂತು

ಮತ್ತಿನ್ನಾರೋಬಂದು
ನಾನಗುಲುಕಾರಣಕೇಳಿದಾಗ
"ಯಾರೋಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆನಗುತ್ತಿದ್ದವನ
ನೆನೆದುನಗುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದುಹೇಳಲಾಗದೆ
"ಸುಮ್ಮನೆ" ಎಂದೆ,
ಆತನೂನಕ್ಕ

ಅಲ್ಲಿಗೆಕಾರಣವಿಲ್ಲದನಗು
ನಗುವಿಗೆನಿಜವಾದಕಾರಣವಾಯಿತು

ಈಗನಾನಗುತ್ತೇನೆ
ನಗಿಸುವಸಲುವಾಗಿ
ಕಾರಣವಿದ್ದೂಇಲ್ಲದಂತೆ
ಇಲ್ಲದೆಯೂಇದ್ದಂತೆ!!

                                  -- ರತ್ನಸುತ

ಹಾಳೆಯ ಹೂವು

ಬರೆಯಲೇಬೇಕೆಂದುಹಠಕ್ಕೆಬಿದ್ದಾಗ
ಬರೆವುದೆಲ್ಲವೂಸಪ್ಪೆ
ತಾನಾಗೇಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಒಂದುಪದವಾದರೂ
ಕಾವ್ಯಕುಪ್ಪೆ

ಬರೆವನಾನೊಬ್ಬನೇಬಲ್ಲವನೆಂದನಿಸಿದೊಡೆ
ಬರೆಯದಿರುವುದೇಒಳಿತು
ಬರೆವುದೇಆದರೆ

ಚಿಗುರು

ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋಒಂದುಚಿಗುರು
ದೊಣ್ಣೆನಾಯಕನಅಪ್ಪಣೆಪಡೆಯದೆ
ಆಗಷ್ಟೇಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟಾಗ
ಬಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲವೂಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಂತೆ
ಹುಚ್ಚೆದ್ದುಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದವು

ಮರೆಯಲ್ಲೇಬೆಳೆದು
ಮುಗಿಲತ್ತಲೇಮುಖಮಾಡಿ
ತವರಗಂಟಿಗೆವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಚಾಚಿಕೊಂಡತಳಿರಿನಂಚಿಗೆ
ಮುದಿತನಉಂಟಾಗುವುದುಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ

ಒಂದುಇಬ್ಬನಿಯಾದರೂಎಲೆಯಮೇಲೆ
ಅವಿರತವಾಗಿಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ
ಕಾಲಕಾಲದದಾಸೋಹಕಾಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು

ಎಲೆಯಂಚಿನಮೋಜುಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಕೆಲಕಾಲವಾಲಾಡುತ್ತಬೇರ್ಪಟ್ಟು
ಮಣ್ಣರುಚಿಸುವಸಣ್ಣಹನಿ
ಬಿಟ್ಟುಬಂದರಭಸಕ್ಕೆಎಲೆಕಂಪಿಸುತ್ತಲೇಇತ್ತು

ಅತ್ತಕಡೆಯಿಂದಮುಪ್ಪುಹಣ್ಣಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ

ತೀರದ ದಾಹ

ಬಿಗಿದಪ್ಪಿದಾಗಅಷ್ಟೇನೂಬಿಗಿಯೆನಿಸದಿದ್ದರೂ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆನಟಿಸಿಬಸಿಯುವುದರಲ್ಲಿ
ಸೋತಭಾವಅಭಾವ
ಗೆದ್ದಖುಷಿಗೆಮರುಜೀವ!!

ಅಪ್ಪಳಿಸಿ, ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ, ಕಂಗೊಳಿಸಿ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಷ್ಟುಶ್ರೇಷ್ಠ?
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂಬಿಡುಗಡೆಯಿಟ್ಟೊಡೆಅದುವೇ
ಬಡವಾಗಗೊಡದಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ

ಮುಡಿಯಿಂದೆಲ್ಲೋಮರೆಯಾದಕ್ಲಿಪ್ಪು
ಇದ್ದಲ್ಲೇಪೂರ್ತಿಚದುರಿದಕ್ರಾಪು
ಹಣೆಯಮಡತೆಯಲಿಬೆವರಖಾತೆ
ತೊದಲುಮಾತಿಗೆಬಯಕೆಬಂತೇ?!!

ಅಷ್ಟೂಹೊತ್ತುಗಡಿಯಾರಸದ್ದು
ಕದ್ದುಕೇಳುತ್ತಿತ್ತುಎಲ್ಲಸದ್ದನ್ನು,
ಓಡಿರಬಹುದೇನಿಮಿಷವಾದರೂ?
ಯಾಕೋಕತ್ತಲುಕರಗುತ್ತಲೇಇಲ್ಲ!!

ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಬೆಳದಿಂಗಳಮೂಟೆಗಟ್ಟಿ

ನವಿರು ಅನುರಾಗ

ಎಷ್ಟೆಂದುಹುಡುಕುವುದುನಸುಕನು
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಹೊತ್ತಿಟ್ಟುಹಣತೆ
ಏನೆಂದುಬರೆಯಲಿನಿನ್ನಕುರಿತು
ನೀನಾಗಲೇಬರೆದಕವಿತೆ

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಹೆಸರಿಡದಹೂಸಾಲು
ನೀಆಗಲೇನಡೆದುಹೋದಂತೆ
ಹಸಿವಲ್ಲಿಬಳಲಿದಮನಸಿಗೆ
ನಿನ್ನೊಲವುಮಾಗಿದಹಣ್ಣಂತೆ

ನಿಂತೊಮ್ಮೆನಕ್ಷತ್ರಎಣಿಸೋಣ
ಬೇಕಂತಲೇತಪ್ಪಿಲೆಕ್ಕವನು
ಅದು, ಇದುಎನ್ನುತಕೂರದೆಲೆ
ಬಂದದ್ದಸವಿಯೋಣಎಲ್ಲವನೂ

ಮುತ್ತಿಟ್ಟುನೋವನ್ನುಮರೆಸುತ್ತ
ಮತ್ತಷ್ಟುನೋಯಿಸುವೆಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು
ಕನಸಲ್ಲಿಹೆಚ್ಚುಕಾಯಿಸದೆ
ಬಿಡುವುಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಂದುಬಿಡು

ಮೌನವನುಸಂಭ್ರಮಿಸೋಆಟದಲಿ

ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟವು

ಆಪುಟ್ಟಕಣ್ಗಳು
ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇಕಂಡದ್ದು
ತಾನುಮಾತ್ರವೇಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದ

ಸುತ್ತಲೂಬಟ್ಟೆತೊಟ್ಟವರೆಡೆ
ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕನೋಟ
ತಾಗೊದಲಕ್ಕೊಳಗಾಯಿತು

ಬೆಳೆ-ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಇಂಚಿಂಚೇ, ಇಂಚಿಂಚೇಬಟ್ಟೆ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇಹೋಯಿತು

ತೋರ್ಪಟ್ಟತೊಗಲಿಗೆಸಿಗ್ಗು
ಇದ್ದಷ್ಟೇಬಟ್ಟೆಯನ್ನಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ
ಹರಿದದ್ದುಮಾನ

ಹುಟ್ಟಿದಾಗಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ
ವಿಶ್ವಮಾನವನಂತೆಉಬ್ಬಿದಎದೆಗೆ
ಕವಚತೊಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ
ಹೆಸರೊಂದುಬಿದ್ದು

ತಾನೀಗಬೆತ್ತಲಾದವರಕಂಡು
ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದತಲೆತಗ್ಗಿಸಿಯೋ
ಕೋಪದಿಂದಕಲ್ಲುಹೊಡೆದೋ
ಕಾಮನೆಯಿಂದಬಯಸಿಯೋ
ಅಥವನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಂತೆನಟಿಸುತ್ತಿದೆ

ತಾನೇಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು
ಬಯಲಿಗಿಳಿದವರಬಲಿಗೊಡುತ್ತಿದೆ
ಹೆಸರಿಟ್ಟಪ್ರಾ(ಣ)ಣಿ!!

                                 -- ರತ್ನಸುತ

ಕನ್ನಡ ನನ್ನದು

ಬೇಕುಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಇಲ್ಲಿ
ಸಾಕುಅನಿಸೋವಷ್ಟುಸಿಕ್ರೆ
ಕೈಯ್ಯಎತ್ತಿನೋಡುಒಮ್ಮೆ
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷನೀನೇಆದ್ರೆ
ಮಾತುಮಾತಿನಲ್ಲೂಮುತ್ತು
ಪೋಣಿಸಿಟ್ಟಹಾಗೆಕಂಡ್ರೆ

ಗರ್ವದಿಂದಹೇಳು
ಕರುನಾಡುನನ್ನದು
ಕನ್ನಡಭಾಷೆನನ್ನದು!!

ಮಣ್ಣಬಗೆದುಸೀಳಿದಾಗ
ಚಿನ್ನವನ್ನೇತುಂಬಿಕೊಟ್ರೆ
ಬಿತ್ತಿಕೊಂಡಕನಸಿಗೆಲ್ಲ
ಮೋಡವೊಂದುಕರಗಿಬಂದ್ರೆ
ಜೀವಜೀವದಲ್ಲೂತಾನು
ಉಸಿರಿನಂತೆಬೆಸೆದುಕೊಂಡ್ರೆ

ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಹೇಳು
ಕರುನಾಡುನನ್ನದು
ಕನ್ನಡಭಾಷೆನನ್ನದು!!

ಬಿದ್ದಕಡೆಯೇಮತ್ತೆಎದ್ದು
ನಿಲ್ಲುವಂಥಶಕ್ತಿತುಂಬಿ
ಆನು, ತಾನುಅನ್ನದಂತೆ
ಎಲ್ಲರನ್ನೂಕೂಡಿನಂಬಿ
ಕಲ್ಲುಬೀಸಿದಲ್ಲೂಫಲವ
ಸವಿಯನೀಡುವಲ್ಲಿನಿಂತು

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಹೇಳು
ಕರುನಾಡುನನ್ನದು
ಕನ್ನಡಭಾಷೆನನ್ನದು!!

ನೀನುಮರೆತರೂನುತಾನು
ನಿನ್ನಮರೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು
ನಿನ್ನಸಲಹಿದಾಕೆಆಕೆ
ತಾಯಿಯಷ್ಟೇತೂಕವೆಂದು
ಭಾವನೆಗಳಬಣ್ಣಿಸೋಕೆ
ಸಿಕ್ಕಬಣ್ಣವಿದುವೇಎಂದು

ಹಾಡುತಲೇಹೇಳು
ಕರುನಾಡುನನ್ನದು
ಕನ್ನಡಭಾಷೆನನ್ನದು!!

ನೀನುಇತ್ತದಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚು
ತಾನುಇತ್ತದೆಂದುನೆನೆ
ತನ್ನಮಡಿಲರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ನೀನುಸದಾತೊನೆವತೆನೆ
ಎಲ್ಲಿ