ನಗು


ಯಾರೋ ನಗುತ್ತಿದ್ದವನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ
ನಗುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದೆ,
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ

ನಗು ಬಂತು

ಮತ್ತಿನ್ನಾರೋ ಬಂದು
ನಾ ನಗುಲು ಕಾರಣ ಕೇಳಿದಾಗ
"
ಯಾರೋ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಗುತ್ತಿದ್ದವನ
ನೆನೆದು ನಗುತ್ತಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದೆ
"
ಸುಮ್ಮನೆ" ಎಂದೆ,
ಆತನೂ ನಕ್ಕ


ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ನಗು
ನಗುವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವಾಯಿತು

ಈಗ ನಾ ನಗುತ್ತೇನೆ
ನಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಕಾರಣವಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇದ್ದಂತೆ!!

                                  --
ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩