ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು


ಕರೆದಾಗ ನೀ ತಿರುಗಿ ನೋಡದಿರೆ ಅದು ಘಾಸಿ
ನೀಗಿಸುವ ನಗುವಾಗು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು
ಬರೆವಾಗ ನೀ ಒರಗಿ ಇರಲೇಬೇಕೆಂದಲ್ಲ
ಮೂಡುವ ಪದವಾಗು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು


ನೀ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಬೆದರುವೆ ಭಯದಲ್ಲಿ
ಚೆದುರು ಮೌನವ ಮಾತು ಮೂಡುವಂತೆ
ನಿದಿರೆ ದೂರಾದಾಗ ನವಿರು ಕನಸಾಗಿ ಬಾ
ನಿಶೆಗಿಷ್ಟು ನಶೆಯಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು


ದೇವರಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ನನ್ನಾಸೆಗಳನೊಮ್ಮೆ
ನೀ ದಾಟುವ ಮುನ್ನ ಸೋಕಿ ಹೋಗು
ಹಸಿವಿನಲಿ ಹಿಡಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ
ನೆನಪನ್ನೇ ಎದೆಗಿರಿಸು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು


ಮೊದಲಾಗುವ ಮೊದಲು ನೀ ನನ್ನ ಮೊದಲಾಗು
ಹಗಲಿರುಳು ದಿನವುರುಳಿ ಏನಾದರೂ
ಬದಲಾಗುವ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗುವುದು
ನಮ್ಮೊಲವು ಸ್ಥಿರವಾದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು


ಹಣ್ಣಾದ ಹೃದಯದಲಿ ಇನ್ನಾರ ಧ್ಯಾನಿಸಲಿ
ನಿನ್ನ ವಿನಹ ಎಲ್ಲ ಗೊಡ್ಡು ಸಪ್ಪೆ
ಮಣ್ಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ನೀ ನನ್ನವಳು ಎಂಬ
ಭಾವ ಚೇತನವಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು!!


                                           - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩