Posts

Showing posts from 2015

ನನ್ನರಸಿಗೆ

ಮುತ್ತಿಡುವಆಟದಲಿಮುರಿಯೋಣವೇ
ಎಲ್ಲನಿರ್ಮಿತದಾಖಲೆಗಳ?
ಹೀಗೆಚೂರುಚೆಲ್ಲಾಟದನಂತರ
ನಡೆಸೋಣವೇನಾವುಸಣ್ಣಜಗಳ?

ಹೊಗಳಿದಗಳಿಗೆಮುಗುಳಿನಗುಳಿಗೆ
ಬಂದುತಲುಪಿದೆನೋಡುಎಂಥಸ್ಥಿತಿ
ಒಂಟಿಅನಿಸುವವೇಳೆಅಂಟಿಕೂತಂತೆ
ನೆರಳಲ್ಲಿಕೂಡನಿನ್ನಾಕೃತಿ

ಕನಸುಗಳಗುತ್ತಿಗೆಪಡೆದಾಗಿನಿಂದತಾ
ಕಣ್ಣುನಿನ್ನಹೊರತುಬೇಡವೇನನ್ನೂ
ನಿನ್ನಷ್ಟೇಸೊಗಸಾಗಿದೆನನ್ನದಿನಚರಿ
ಬಣ್ಣಿಸುತಲಿಇರಲುಬಿಡದೆನಿನ್ನನ್ನು

ಸ್ವಗತಗಳುಸ್ವಾಗತಿಸಿವೆನಿನ್ನಹೆಬ್ಬೆರಳು
ಗೀರಿದಮೊದಲಾಕ್ಷರಕೆಬಡ್ತಿಬೇಡಿ
ಪ್ರಣಯವೇಪರಿಪಾಠವಾಗಿರಲುಬದುಕಲ್ಲಿ
ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜೆಗೂಏನೋನಡೆದಂತೆಮೋಡಿ

ಗೀತೆಗೂಮುನ್ನಹೊಮ್ಮುವಆಲಾಪ-
-ದಂತೆನಿನ್ನಸಣ್ಣಕೋಪ
ವಿರಹಗಳುಈಚೆಗೆಕಾಡದಾಗಿವೆವಿಧಿಸಿ-
-ಕೊಂಡುಸ್ವತಃತಮಗೇಶಾಪ

ಹೊಂಗೆಯನೆರಳನ್ನುಹೊಂದಿಸಿನಿನ್ನನ್ನು
ನನಗಾಗಿತಂದನಾಬ್ರಹ್ಮ
ಎಲ್ಲವಅರಿತಂತೆಪೂರೈಸುವನೀನೇ
ಪ್ರೇಮ, ಕಾಮವನುಣಿಸಿದಮ್ಮ!!

                                          - ರತ್ನಸುತ

ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು....

ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು
ಅದೆಷ್ಟು ಮೈ ಸುಡುತ್ತವೆಂದರೆ
ಒಳಗೊಳಗೇ ಕರಗಿಸುತ್ತ
ಸುತ್ತ, ಮುತ್ತ ಮಿರುಗಿಸುತ್ತ
ಒಂಟಿತನವ ಮರುಗಿಸುತ್ತ
ಆಸೆಗಳ ಒರಗಿಸುತ್ತ
ಎತ್ತ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಬಿಡದೆ
ಇತ್ತ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೂ ಕೊಡದೆ
ನಿದ್ದೆಗೊಡದೆ ಕಣ್ಣುಗಳ
ಜ್ವಲಿಸಿ, ಜ್ವಲಿಸಿ ಕಾಡುತವೆ


ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು
ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ತಬ್ಧವೆಂದರೆ
ನಿಚ್ಚಲಗೊಳಿಸುತ್ತ ಇರುಳ
ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸುತ್ತ ವಿರಹ
ಕುಹುಕವಾಡುತ್ತ ತನ್ನ
ಬೆಂದ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸುತ
ಅತ್ತ ಮಂಜ ಪರದೆ ಮಾಡಿ
ಇತ್ತ ಕೊಂಚ ಪಳಗದಂಥ
ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವವು 
ಸುಳುವೂ ನೀಡದಂತೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು
ಅದೆಷ್ಟು ಭಾವುಕವೆಂದರೆ
ಚಂದಿರನೊಡನಾಟದಲ್ಲಿ
ಮಿಂದೇಳುವ ಮನಸ ಕೊಟ್ಟು
ಹತ್ತಿರ ಇರುವವುಗಳಿಗೆ
ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾಯಿ ದೊರೆತು
ಮತ್ತೇರಿಸಿ, ಮದವೇರಿಸಿ
ಹದವಾಗಿಸಿ ಹೃದಯವನ್ನು
ಹರಿಬಿಡುವುದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ
ಕರಗಿಸಿ ನೀರಾಗಿಸಿ


ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು
ಅದೆಷ್ಟು ಅಗಣ್ಯವೆಂದರೆ
ಜಪಮಾಲೆಯ ಬೀಜಾಕ್ಷರ
ಕೂಡಿ ಕೂಡಿ ನೀಳವಾದ
ಕವಿತೆಯೊಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ
ಧ್ಯಾನಿಯೊಬ್ಬನಾಗಿಸುತ್ತ
ಬೇನೆಗೆ ಬೇರೆಯದ್ದೇ
ಉಪಮೆಗಳ ಉಪಹಾರವಿತ್ತು
ಬಿಮ್ಮನೆ ಬದುಕಿದ ಬುದ್ಧಿಯ
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ
ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪಿ ಬಿಡುವುದು


ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು
ಅದೆಷ್ಟು ರಮ್ಯವೆಂದರೆ
ಇಲ್ಲದ ಜಗವೊಂದ ತಾನು
ಇಹುದೆಂದು ನಂಬಿಸಿ
ಒಳ ತಳಮಳಗಳ ಅಳೆದು
ನೇರ ನೇರ ಬಿಂಬಿಸಿ
ಖಾಲಿತನದ ಮನದ ತಣಿಗೆಗೆ
ಸವಿಯೆ ಮಧುವ ಉಣಬಡಿಸಿ
ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ
ಒಲೈಸಿ ತಿಳಿಸುವುದು
ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವುದುಈ ಚಳಿಗಾಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು
ಅದೆಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯ…

ಬಾ ಕೋಗಿಲೆ

ಎಲ್ಲಿಕಾಯುತಕುಳಿತೆಕೋಗಿಲೆ?
ಗೌಣವಾಗಿದೆಈಮನ
ಬಂದುಒಮ್ಮೆನೀಡಬಾರದೇ
ಹಾಡಲೊಂದುಕಾರಣ?

ಗೂಡುಸ್ವತಃನಾನೇಕಟ್ಟಿದೆ
ಮೆತ್ತಗಿರಿಸಿದೆನಡುವಲಿ
ನಿನ್ನಹಂಬಲಕೊಂದುಚಿಗುರನು
ಬೇಡಿಪಡೆದೆಮಾವಲಿ

ಬುಡಕೆಇಟ್ಟಕೊಡಲಿಹಿಡಿಯು
ಧೂಪವಾಗಿಹೋಗಿದೆ
ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿಕಾದಕಬ್ಬಿಣ
ಊದುಗೊಳವೆಯಾಗಿದೆ

ಹಿತ್ತಲಿನ್ನೂಮಸಣವಲ್ಲ
ತುಂಬುಹೂವಸಡಗರ
ಮತ್ತೆನಿನ್ನಕೂಗಿಬಿಕ್ಕಿದೆ
ಸತ್ತುಹುಟ್ಟಿದಮಾಮರ

ಕಬ್ಬಗಳಿಗೆಹಬ್ಬವಿಲ್ಲ
ಕಬ್ಬಿಗನಕೈಹೀನವಾಗಿ
ಉಬ್ಬರಿಸಿತುಅನಾಥಕೊರಳು
ನಿನ್ನನೆನೆದುಘೊರವಾಗಿ

ಬಂದುನಿಲ್ಲುಆರಿಸುತ್ತ
ಹರಸಿಹೋಗುನಿನ್ನವನ್ನ
ನಿನ್ನದನಿಯಇನಿಯನೊಡನೆ
ನಕ್ಕುನಲಿಯಲಿಉಳಿದಪ್ರಾಣ

ನೀಡಿಹೋಗುಹೊರಡೋಮುನ್ನ
ಕಾಯುವಿಕೆಗೆಚೂರುಗರಿಮೆ
ಮುಂದಿನಸಲಬರುವನಿನ್ನೆಡೆ
ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿಇಹದಒಲುಮೆ!!

                                - ರತ್ನಸುತ

ಒಲವಿನಲಿ

ಎಲ್ಲಿಇರಿಸುವೆಹೃದಯವನ್ನು
ನನ್ನಅರಿವಿಗೆಬಾರದಂತೆ?
ಎಲ್ಲಹಾಡಿಮುಗಿಸುತೀಯ
ನನಗೆಏನೂಕೇಳದಂತೆ

ನಿದ್ದೆಹೊದ್ದಹೂವುನೀನು
ಕನಸಿನೊಳಗೆಬೀಳುವಾಗ
ಮನಸಿಗಂತೂಸುಗ್ಗಿನೀನು
ಸಿಗ್ಗಿನಿಂದಅರಳಿದಾಗ

ನೀನುನೆನಪಲ್ಲುಳಿದಮೇಲೆ
ಬಾಕಿಎಲ್ಲರದ್ದಿಯಂತೆ
ನಿನ್ನಒಲವುದಕ್ಕಿತೆನಗೆ
ತೀರಲಾರದಸಾಲದಂತೆ

ಮೂಡಿಬರುವೆಯಾನನ್ನೊಳಗೆ
ಆಒಂದುಮಧುರಹಾಡಿಗಾಗಿ
ಗೀಚಿಹರಿದಹಾಳೆಗಳಿಗೆ
ಸೋತುಎರಗಿದಸಾಲಿನಂತೆ?

ಕಲಿಸುಮೊದಲಿನಿಂದಪಾಠ
ಕೈಯ್ಯಹಿಡಿದುತೀಡಿ
ತಲುಪುವಆದಿಗಂತವ
ಒಲವಿನಿಂದಕೂಡಿ!!

                        - ರತ್ನಸುತ

ಸಾವಿಲ್ಲದವು

ಸಾವಿರಸುಳ್ಳಿನನಡುವೆ
ನಿಜವಾದಬದುಕೊಂದು
ತನ್ನಸಾಚಾತನವನ್ನಸಾರುತ್ತ
ಸುಳ್ಳಿನಬಣ್ಣಹಚ್ಚುತ್ತಲೇ
ಸುಳ್ಳನ್ನುಸುಳ್ಳಾಗಿಸುವಹಾದಿಯಲಿ
ಬಹಳಬೇಗಕೊನೆಗಾಣುತ್ತಿದೆ


ಬಿತ್ತಿದಬೀಜದಸತ್ಯದಲಿ
ಹೆಮ್ಮರವಾಗುವಷ್ಟುತೂಕ
ಸುಳ್ಳುತಾನಾಗಲೇಕಳಚಿಕೊಂಡತೇವ,
ಈಗಬೀಜಕ್ಕೆಹೆಮ್ಮರವಾಗುವಆಸ್ತೆಗಿಂತ
ತೇವಾಂಶಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತವಕ


ಮೋಡದನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಹುನ್ನಾರವುದುಗಿಹುದೆಂದನಿಸಿ
ಮಣ್ಣುಸತ್ತಂತೆನಟಿಸಿದರೆ
ಅನುಕಂಪಕ್ಕೆಜಲಪ್ರಳಯವಾಗಬಹುದು,
ಸುಳ್ಳಾಡುವಲ್ಲಿಎಚ್ಚರಿಕೆಯನಡೆಯಿಟ್ಟರೆ
ಸತ್ಯದಬಾಯಿಮುಚ್ಚುವುದುಖಾಯಂ


ಕನಸಿನಹಸಿಸತ್ಯಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು
ಚಿರನಿದ್ದೆಯಮೊರೆಹೋಗಿ
ಗುರುತೇಇಲ್ಲದಂತಾಗಿರುವುದ
ಕಪಟಿಗಳುಒತ್ತಿಒತ್ತಿಹೇಳುವಾಗ
ನಂಬಿಕೆಗಳುಒಂದೊಂದಾಗಿ
ಸೋತುಶರಣಾಗುತಿವೆ


ನೆರಳುಸುಳ್ಳಾಗದಿರಲು
ಮೂಲಸುಳ್ಳಾಗದಿರಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಆಕಾರಗಳದೆಷ್ಟುಸತ್ಯ?
ಎಲ್ಲವೂಸುಳ್ಳೆಂದುಭಾವಿಸಿದರೆ
ಕೆಲವಾರುನಿಜದಿಂದನಿಟ್ಟುಸಿರುಬಿಡಬಹುದು
ಅನ್ಯತಾಭಾವಿಸಿದೊಡೆ
ನಮ್ಮತನಗಳೇನಮ್ಮನ್ನುದೂರಬಹುದು!!


ಸತ್ಯಕ್ಕೆಸಾವಿಲ್ಲ
ಅಂತೆಯೇಸುಳ್ಳಿಗೂ...
                                     - ರತ್ನಸುತ

ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ

ತಿಂಗಳಕೊನೆಯಬಿಲ್ಲೆಗಳೆ
ಸದ್ದೇಮಾಡದೆಎಲ್ಲಿಉಳಿದಿರಿ?
ಎಂದೋಗೂಟಕೆಜೋತಪ್ಯಾಂಟಿನ
ಜೇಬಿನತೂತಿಗೆಮುನಿದರೆಹೇಗೆ?

ಚಿಲ್ಲರೆಯಿಲ್ಲದೆಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ
ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆಗುರುತೇಇಲ್ಲ
ಲೆಕ್ಕದಪುಸ್ತಕತೋರುವಅಂಕಿಗೆ
ತಿಂಗಳಖರ್ಚುಹೊಂದುತಲಿಲ್ಲ

ಸಾಲವಕೊಟ್ಟಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ
ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲದೆಉಳಿದರುದೂರ
ಕೊಟ್ಟುವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆಅಲ್ಲದೆ
ಕೇಳುವುದಾದರೆಕೇಳಲಿಯಾರ?

ಎಲ್ಲೋಮರೆತುಇರಿಸಿದಕಾಸು
ಥಟ್ಟನೆಕಣ್ಣಿಗೆಕಂಡರೆಹೇಗೆ?
ಅಷ್ಟೋಇಷ್ಟೋದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರೂ
ಕ್ಷಣದಲೇಮಾಯದೇವರಹಾಗೆ

ಬಾಧಿಸುವವುಗಳುಬದಿಯಲೇಉಳಿದವು
ತಿಂಗಳುಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಅವಧಿಯಲಿ
ಸಂಬಳದಸವಿಸವಿಯುವಮುನ್ನವೇ
ಸವೆವುದುಮೊದಲವಾರದಕಡೆಯಲಿ

ಉಳಿತಾಯಖಾತೆಯಲ್ಲುಳಿವುದಿಲ್ಲ
ಕೇಡುಗಾಲಕಾಗುವಷ್ಟಾದರೂ
ಸಾಲಕೊಂಡರೆಬಡ್ಡಿಯಗೋಳು
ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕುಸತ್ತಾದರೂ!!

                                - ರತ್ನಸುತ

ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ

ಹೊಸತೇನೂಇಲ್ಲಗೆಳತಿ
ಇದೂಮತ್ತೊಂದುವಾರಾಂತ್ಯವಷ್ಟೇ
ತಡವಾಗಿಮಲಗಿ, ಬಡವಾಗಿಎದ್ದು
ಬಿಡುವಾಗಿಕಾಲಹರಣನಡೆಸೋದಿನ!!

ಇಷ್ಟೇಆಗಿದ್ದರೆಇಷ್ಟರಲ್ಲೇಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ
ಆದರೆಇಂದುನಿನ್ನಜನ್ಮದಿನ,
ನಿನ್ನಕಣ್ಣೊಳಗೆನಿರೀಕ್ಷಾಶಿಖರಗಳ
ದೂರದಿಂದಲೇಗ್ರಹಿಸಿ
ಏರಿಳಿಯುವಸಾಹಸಕ್ಕೆಕೈಹಾಕದೆ
ಬೆಚ್ಚಿಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ

ನಿನ್ನಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಅಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ
ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೂಅರ್ಹವಲ್ಲಎಂದುತಿಳಿದಾಗ
ಶರಣಾಗಿನಿನ್ನನ್ನೇಸಲಹೆಕೇಳಿದಾಗ
ನೀಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುಅರ್ಥವಿದೆ

ಬಿಡಿಗಾಸಿನುಡುಗೊರೆಗೆಬೆರಗಾಗಿ
ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ "ಇಷ್ಟೇಸಾಕುಇನಿಯ" ಅಂದಾಗ
ನನ್ನಅಲ್ಪತನದಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ
ಹಿಡಿಮಣ್ಣುಹಾಕುವಷ್ಟುಸಿಟ್ಟು
ಇನ್ನೂಹೆಚ್ಚಿನದ್ದೇನಾದರೂನೀಡಬೇಕೆಂಬಖಯಾಲಿ

ಎಲ್ಲಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂಕವಿತೆಸಲ್ಲ
ಆದರೂಕಿರುಗವಿತೆಯೊಂದನ್ನು
ಕಾಡಿಬೇಡಿಗೀಚಿಕೊಂಡರೆ
ಅದರತುಂಬೆಲ್ಲಅಕ್ಷರದೋಷಗಳೇ,
ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂಮೆಚ್ಚುವನಿನ್ನನಾಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇ
ಇಷ್ಟರವರೆಗಿನೊಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿಪುಣ್ಯದಕೆಲಸ

ನಾನೇನಿನ್ನಉಡುಗೊರೆಯೆಂದುಹೇಳುವ
ನನ್ನಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿಯಪ್ರೇಮವನ್ನೂಒಪ್ಪುವನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ನಾಬೆರೆಯುವಾಗೆಲ್ಲಒಂದುತೃಪ್ತಭಾವ,
ಅದನಿನಗೆತಿಳಿಪಡಿಸುವಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ
ಜಯಸಿಗಲೆಂದುಪ್ರಾರ್ತಿಸುವನಿನಗೆ
ದಕ್ಕಿದನಾನೇಧನ್ಯನೆಂದು

ಅಹಮ್ಮುಗಳಾಚೆ

ಕ್ಷಮಿಸುಗೆಳತಿ
ಅತ್ತಾಗಕಣ್ಣೀರುಬರದಾಯಿತು
ಹಿಂದೆಇಟ್ಟಆಣೆಬರಿದಾಯಿತು
ನೋವುಕೂಡಶಪಿಸಿದೂರುಳಿಯುವವೇಳೆ
ಗಾಯಕ್ಕೆಸಂತಾಪಸಿಗದಾಯಿತು

ನಿನ್ನಕಣ್ಣೀರಬಿಸಿ
ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿತೆನ್ನಬೆರಳುಗಳ,
ಅದುಅಷ್ಟೊಂದುಬೇಯಲು
ಕಾರಣನಾನೇ?
ಅಥವನಾನೆಂಬಅಹಮ್ಮೇ?!!

ಯಾವದಿಂಬಿಗೆಕನಸನುಣಿಸಿದೆಯೋ
ಅದೇದಿಂಬಿಗೆಕಂಬನಿ?
ಅರ್ಥವಾಗದಗೀಟುಎಳೆಯಿತು
ನಿನ್ನಕಣ್ಣಲೇಖನಿ
ಓದೋಶಿಕ್ಷೆಹೊರತುಬೇರೆ
ಕಠಿಣವಾದುದವಿಧಿಸಿನೋಡು!!

ಮಾತುಮುಳ್ಳಿನಹಾಸಿಗೆ
ಸಲ್ಲದುಈಹೊತ್ತಿಗೆ
ಇರುಳುಮುಳುಗಿಬೆಳಕುಹರಿಯಲಿ
ತಾಳ್ಮೆಇರಲಿತಾಳ್ಮೆಗೆ
ಬಿಂಬಕಾಗಿಇಣುಕುನೂಕಲು
ಒಡೆಯದಿರಲಿಒಲವಗಾಜು

ಜೋಗುಳಕ್ಕೆಮಂಪರುಬಡಿದಿದೆ
ನಾಲಗೆಮುದುಡಿಮಲಗಿದೆ
ಕಣ್ಣುತೇವದಕಡಲತೀರ
ಮತ್ತೆಮತ್ತೆನೆನೆದಿದೆ
ಹೊತ್ತುಮುಳುಗಲಿಬೀಟ್ಟುಗೊಡುವ
ಈಕ್ಷಣವಅದರಪಾಡಿಗೆ!!

ನೋವುಕೊಡದಪ್ರೀತಿಯನ್ನು
ಒಪ್ಪದವನುಆದ್ದರಿಂದ
ಇಗೋಚೂರುಸಹಿಸಿಕೋ
ಮುನಿಸುನಾಳೆಗೂಉಳಿಸಿಕೋ!!

                               - ರತ್ನಸುತ

ಮೋಹದ ತೀರ್ಪು

ಕಾಡಿಗೆಯಸಣ್ಣಎಳೆ
ಕಣ್ಣಂಚಿನತುಂಬ
ಎಂಥದೋಸಂಚನುಹೂಡುತಿಹುದು
ಜುಮುಕಿಯಉಯ್ಯಾಲೆ
ಮುಂಗುರುಳಬೆನ್ನಲ್ಲೇ
ಏನನೋಪಿಸುಗುಡುತನಾಚುತಿಹುದು


ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋಕಂಡದ್ದು
ಇನ್ನೆಲ್ಲೋಗೋಚರಿಸಿ
ಯಾರೋದೋಚದೆಬಿಟ್ಟಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು
ಕಂಬಕಂಬಗಳೊಳಗೆ
ನಿನ್ನಬೆರಳಿನಬಿಂಬ
ರಿಂಗಣಿಸಿತುಇಂಪುನಿನ್ನಬೆರೆತು


ಯಾವಸಂಗತಿಯಲ್ಲೂ
ಸಂಗಾತಿನಿನ್ನಮುಖ
ಯಾರಬಳಿಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಈನೋವ
ಸುಮ್ಮನೆಇದ್ದರೂ
ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತಿದೆಮತ್ತೆ
ಬಿಟ್ಟೂಬಿಡದಂತೆಆಮಧುರಭಾವ


ಬೆಳಕಬೆಳಗುವನಿನ್ನ
ಬೆಳದಿಂಗಳಂಥಮೊಗ
ಬಳಿಕಮಾಸಿದರಿಲ್ಲಇರುಳಿಗರ್ಥ
ನನ್ನಹೊರತುನಿನ್ನ
ಯಾರೂನೋಡದಹಾಗೆ
ಕುರುಡಾಗಲೆನ್ನಲದುಅಲ್ಪಸ್ವಾರ್ಥ


ಸಾಕುಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ
ಸಾಕಾಗುತಿಲ್ಲಇದು
ಇನ್ನೂಬೇಕೆನ್ನುವಹುಚ್ಚುಬಯಕೆ
ಮುಪ್ಪಾಗದಿರಲಿತಾ
ತಪ್ಪುಗಳಸರಣಿಗೆ
ಈವಯಸುಕುರುಡೆನ್ನುವರುಇದಕೇ!!

                                    - ರತ್ನಸುತ

ಹೃದಯ ಗೀತೆ

ನೀಹೀಗೆನಕ್ಕರೆ
ನಾಹೇಗೆಉಳಿಯಲಿ?
ಇನ್ನೆಂದೂನಗಬೇಡಹೀಗೆ,
ನೀಇರದೆಹೋದರೆ
ನಾಹೇಗೆಬಾಳಲಿ?
ನೆರಳಿಲ್ಲದಇಳೆಯಹಾಗೆ

ಬಿಡಿಗೂದಲಲ್ಲಿನ
ಬಿಡಿಗನಸಿನಘಮ
ತಟ್ಟುತಿದೆಎದೆಯನ್ನುಬಿಡದೆ,
ನೂರಾರುಸಾರಿನಾ
ಸತ್ತುಬದುಕುಳಿದೆನು
ಜೀವಕ್ಕೆಹೊಣೆಯೆಂದೂನಿನದೇ!!

ಎಲ್ಲಸರಿಸುತ್ತನೀ
ನನ್ನನ್ನೇಆರಿಸು
ಹಠದಲ್ಲಿಮಗುಬಯಸಿದಂತೆ,
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇತಾಳವ
ಹಾಕುತ್ತಾಹೋದೆನೀ
ಹೇಗುಳಿಯಲಿಕುಣಿಯದಂತೆ?

ಎಲ್ಲಕ್ಕೂನಾಚಿಕೆ
ರೂಢಿಈಚೀಚೆಗೆ
ಪರಿಹಾರವೇನಿದಕೆಹೇಳು?
ಬರೆವಪದವೆಲ್ಲವೂ
ಬರಿಯಸುಳ್ಳಾಗದೆ
ಪರಿಹಾಸಬೇಡುತಿವೆಸಾಲು

ಹಿಂದಿರುಗುಒಮ್ಮೆ
ಕರೆಯುವಮುನ್ನ
ಕೊರಳಲ್ಲಿಉಳಿಯಲಾಹೆಸರು,
ನೀನನ್ನವಳು, ನಾ
ನಿನ್ನವನುಎಂಬುದೇ
ಬಡಪಾಯಿಪ್ರೇಮಿಯಪೊಗರು!!

                                 - ರತ್ನಸುತ

Chennai- I pray for you

I felt you were a red-hot pan
A sweat releasing factory
As busy as a hungry bee
An oven where I got baked

A dream of many little eyes
A city with opportunities
On Sea shore sand those memories
Evenings where sun set finally

As clean you were also filthy
Like any other cities were
With all the rush and pain you gave
I had a peace of mind I swear

You had no rains
You were good with it
When it rained
Wow!! Yes, you got it

But now I see you
From a far distance
How could you get
So worst n worst

Now fight it hard
And be Chennai
Coz I don't want to
See you cry!!

               - BHARATH

ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡಿನ ಕತೆ

ಎತ್ತಲಿಂದಲೋಹಾರಿಬಂದಹಕ್ಕಿ
ಬೋಳುಮರದತುತ್ತತುದಿಯ
ಸಿಡಿಲುಬಡಿದರೆಂಬೆಯಲ್ಲಿಗೂಡುಕಟ್ಟಿತು

ಬುಡದಲ್ಲುಳಿದವುಗಳೆಲ್ಲಕಂಡವು
ಗಾಳಿಬೀಸಿದಾಗಉರುಳಬಹುದೆಂದವು
ಪಾಪಹಕ್ಕಿಬುದ್ಧಿಹೀನಅಂದುಕೊಂಡವು

ಮೊದಲದಿನಜೋರುಮಳೆ
ಬುಡದಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲಬೆಚ್ಚಗುಳಿದುಕ್ಷೇಮ
ತುತ್ತತುದಿಯಮೊಟ್ಟೆಕಾವಿಗೆಕ್ಷಾಮ
ಅದೊಂದಹೊರತುಪಡಿಸಿ
ಮಿಕ್ಕಂತೆಅದುಅನೂಪಪಕ್ಷಿಧಾಮ

ನಕ್ಕಬಾಕಿಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ
ಮೂಕಹಕ್ಕಿಏನೋಹೇಳಹೊರಟಿತು
ಕೇಳುವಸೌಜನ್ಯವಿರದೆ
ತಮ್ತಮಗೂಡುಗಳನುಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ
ಅವುನಿರತವಾದವು

ಅಂದುಸಂಜೆಹಿಡಿದಮಳೆ
ರಾತ್ರಿಮೀರಿಹಗಲುದಾಟಿ
ಸಂಜೆವೇಳೆಗೊಂದಿಷ್ಟುತಣ್ಣಗಾಯಿತು

ಮೂಕಹಕ್ಕಿಯಂಗೈಯ್ಯಲಿಪ್ರಾಣಹೀಡಿದು
ರೆಕ್ಕೆಬಡಿದುಕಣ್ಣುತೆರೆಯಿತು
ಗೂಡುಮುಳುಗಲಿನ್ನುಒಂದುಬಾರುಉಳಿಯಿತು
ಬುಡದಗೂಡುಸಹಿತಮೊಟ್ಟೆಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿತ್ತು
ಹೆತ್ತಂಮ್ಮಂದಿರಅಳಲೂಕೇಳದಾಯಿತು

ಮತ್ತೆಶನಿಹಿಡಿದಂತೆಮಳೆಹಿಡಿಯಿತು
ಎತ್ತಲೂಹೋಗಲಾಗದಂತೆಹಕ್ಕಿಉಳಿಯಿತು
ಕತೆಮುಗಿಯದಂತೆಮತ್ತೆಮುಂದುವರಿಯಿತು!!

                                                - ರತ್ನಸುತ

ರಿನೈಸನ್ಸ್ (Renaissance)

ಎಲ್ಲರೂಸತ್ತುಮತ್ತೆಹುಟ್ಟೋಣ್ವಾ?
ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಬ್ರಹಂ, ಇಬ್ರಾಹಿಂಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ
ಬನ್ನಿಎಲ್ಲರೂಸಾಯೋಣ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂಸಾಯಿಸೋಣ

ಮನುಕುಲದಹುಟ್ಟುಎಲ್ಲಿಂದ? ಯಾರಿಂದ?
ಹೇಗಾಗುವುದೆಂಬಚಿಂತೆಬೇಡ
ಒಗಟುಗಳತಗಾದೆಬೇಡ
ಮೊದಲುಗಳಮೂಲಹುಡುಕುತ್ತ
ಮೆದುಳುಗಳುಕೊಳೆವುದುಬೇಡ
ನೆನ್ನೆಗಳಸಮರ್ಥನೆಗೆಇಂದು-ನಾಳೆಗಳಕಳೆವುದುಬೇಡ

ಹುಟ್ಟುಹುಟ್ಟಾಗಿರಲಿ, ಸಾವುಗುಟ್ಟಾಗಿರಲಿ
ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳಕಂತೆಪುಟಗಳೆಲ್ಲಹರಿಯಲಿ
ದೇವರೇಇಳಿದುಬಂದುತಾದೇವರೆಂದರೂ
ದೇವನೊಬ್ಬನೇಎಂದುಯಾರೇಸಾರಿದರೂ
ದೇವರುಮತ್ತೆಹುಟ್ಟಿಬರುತ್ತಾನೆಂದರೂ
ದೇವರುಮೊದಲುನಮ್ಮಲ್ಲಿನೆಲೆಸದಹೊರತು
ಅದುದೇವರೆಂಬುದೇಇಲ್ಲವೆನ್ನದಹೊರತು
ಅದುಅದಾಗಿಅವ/ಅವಳಾಗದಹೊರತು
ದೇವರನ್ನದೂರವಿಟ್ಟೇನೋಡೋಣ

ಒಂದುಹಸಿವಿಗೆನೂರುಕೈ
ಒಂದುನೋವಿಗೆನೂರುಮನಸು
ಒಂದುಅಳಲಿಗೆನೂರುಕಣ್ಣು
ಈಸಂಸ್ಕೃತಿಯಅಡಿಪಾಯದಮೇಲೆ
ಭವ್ಯಬಂಗಲೆಗಳಕಟ್ಟೋಣ,
ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದೇವರಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದುಬೇಡ
ಅದಕ್ಕೂಸ್ವತಂತ್ರತಂತ್ರದಅರಿವಾಗಲಿ
ಅನ್ಯಗ್ರಹಗಳೇನಾದರೂಬದಲಾದಭೂಮಿಯಿಂದಕಲಿವಂತಿದ್ದರೆ
ದಾರಾಳವಾಗಿಅದುಕಲಿಸಲಿ
ಆದರೆದೇವರಾಗಿಅಲ್ಲ!!

ಸಾವುಸ್ವಸ್ಥ್ಯವೃದ್ಧಿಸುವುದಾದರೆ