Posts

"ಮುಂದೇನಾಯಿತು?"

Image
ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಮುಗ್ಧಮುಖಗಳು
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯಕಥೆನೋಡುತ
ಮತ್ತೆಮತ್ತೆಮಾರುಹೋದವು
ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಗೆ


ಪುಣ್ಯಕೋಟಿತಾನುತನ್ನ
ಕಂದನಿಗೆಹಾಲುಣಿಸುತಿರಲು
ನಾಲಗೆಯಚಪ್ಪರಿಸುತಅವು
ಹರ್ಷದಿಂದಕುಣಿದವು


ಹುಲಿಯಘರ್ಜನೆ, ಕ್ರೋಧಭಂಗಿ
ಅರಳಿಸಿದವುಕಣ್ಣಚೂರು
ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆಕೌತುಕಕ್ಕೆ
ನಾಂದಿಹಾಡಿತುಹಾಡದು


ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯುಹುಸಿಯನಾಡದೆ
ಹುಲಿಗೆತಾಶರಣಾಗುತಿರಲು
ಎಗರಿಇರಿದುರಕ್ತಕುಡಿವುದು
ಎಂದುಅವುಗಳುಎಣಿಸಲು


ಹುಲಿಯುಕಂಬನಿಹರಿಸಿಪ್ರಾಣವ
ಬಿಟ್ಟಕೂಡಲೆಕಥೆಯುಮುಗಿಯಿತು
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯಜೀವಉಳಿದಿದೆ
ಪ್ರಶ್ನೆ "ಮುಂದೇನಾಯಿತು?"


ಹುಲಿಗೂಇರಬೇಕಲ್ಲಮರಿಗಳು?
ಅವುಗಳಾರುಸಲಹುವವರು

ಗಂಗೆ, ತುಂಗೆಯರಂತೆಅವಕೆ
ಉಣಿಸುವವರಾರುಮಾಂಸವ?

ಮತ್ತೆಮೊಳಗಿತುಅದೇಹಾಡು

ಮತ್ತೆಮತ್ತೆಹುಲಿಯೇಸತ್ತಿತು ತಬ್ಬಲಿ

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩

ಇಳಿಸಂಜೆಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ನೀನೊಂದುಹನಿಯಾಗಿ
ಈಕೆನ್ನೆಮೇಲೆಮುತ್ತನಿಟ್ಟಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..
ಬಿಳಿಹಾಳೆಮನದಲ್ಲಿ, ಹೊಂಬಣ್ಣವಸೋಕಿ
ನೀಭಾವರೇಖೆಗೀಚಿಹೋದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ನಿದಿರೆಕೊಡದಕನಸೊಂದುಕವಿದಂತೆ
ಬಾನನ್ನನುಆವರಿಸುಬೇಗ
ತೊದಲೋಹೃದಯಹಾಡೊಂದನುಡಿದಂತೆ
ಮನಸಿಟ್ಟುನೀಆಲಿಸುಈಗ

ಎದೆಬಾಗಿಲುತೆರೆಯುವೆನಿನಗೆ
ಬಾಸೇರಿಕೋನನ್ನುಸಿರೊಳಗೆ
ಸ್ಥಿರವಾಗುಜೀವದಲ್ಲೂಜೊತೆಯಾಗಿ..

ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಮಾತೆಲ್ಲಮರೆಯಾಗಿಮೌನಕ್ಕೆಶರಣಾಗಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಾಗ..
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಬೇಕುನಿನ್ನಸಹವಾಸ
ಎಲ್ಲಎಲ್ಲೆಮೀರೋಕೆ
ಸಾಲದಂತೆಆಕಾಶ
ನಿನ್ನಜೋಡಿಗೂಡಿಹಾರೋಕೆ

ಹಿತವಾದನಗುವಲ್ಲಿಹತನಾಗುವಮುನ್ನ
ಮಿತಿಮೀರುವಾಸೆತುಂಬಿಬಂದಾಗ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಅನುಗಾಲನಿನಗಾಗಿನೆರಳಾಗಿಉಳಿದಾಗ
ಈತೋಳಿಗೂನುಜೀವಬಂದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

                                        - ರತ್ನಸುತ

ನನ್ನ ನೆರಳು

ಮುಗಿಲನೆರಳೊಂದುಹೆಗಲೇರಿತು
ಎದೆಯಅಂಗಳದಿಹೂಅರಳಿತು
ತೊದಲುಮಾತುಗಳುಮೂಡಲಾತುರಕೆ
ತುಟಿಯಅಂಚಿನಲಿಮನೆಮಾಡಿತು

ಮಡಿಲಕೌದಿಯಚಿತ್ತಾರಕೆ
ಉಸಿರುಮೂಡಲುತಡವಾಯಿತು
ಮೊದಲಸ್ಪರ್ಶವಪಡೆವಸಂಭ್ರಮಕೆ
ಅಂಗೈಯ್ಯಗೆರೆಮಿಡುಕಾಡಿತು

ಹಾಲುಬಟ್ಟಲಿನಹಸಿವಲ್ಲಿಯೂ
ತೂಗುತೊಟ್ಟಿಲಿನಕನಸಲ್ಲಿಯೂ
ಎದುರುನೋಟದಭಾವಸಾಗರದಿ
ಅಳುವುಈಜಲುಸಜ್ಜಾಯಿತು

ಹೊನ್ನರಶ್ಮಿಯುತಣ್ಣಗಾಯಿತು
ಜೊನ್ನಧಾರೆಯೂಮೌನತಾಳಿತು
ಭೂಮಿಯನ್ನೇತಾಹೊತ್ತಗರ್ಭದಿ
ಸಣ್ಣಕಂಪನಮೂಡಿತು

ಒಂದುಕ್ಷಣದಆಬೇನೆಗೆ
ಜನ್ಮವ್ಯಾಪಿಸೋಸುಖವನು
ಹೊದಿಸುವಪ್ರಮಾಣಸಾಕ್ಷಿಗೆ
ಮೆಲ್ಲಕಂಬನಿಉರುಳಿತು!!

                         - ರತ್ನಸುತ

ನನ್ನ ಮರುಜನ್ಮ

ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸುಕನಸುಗಳನ್ನ
ನಿನ್ನಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿಮೂಡುವ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಉತ್ತರಸಿಗಬಹುದು,
ಮಾತುಗಳದಾಟಿದಸ್ಪರ್ಶಗಳ
ವಹಿವಾಟಿನಏರಿಳಿತಗಳು
ನಿನ್ನಪುಟ್ಟಮೆದುಳಲ್ಲಿದಾಖಲಾಗಲಿ

ನಿನ್ನತೊಗಲು, ನಯನ, ನಾಸಿಕ
ಮುಡಿಯಿಂದಉಂಗುಟದತನಕ
ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕರೆವವರಿದ್ದಾರೆಜೋಕೆ!!
ಕಡೆಗೆಉಳಿವುದುನಿನ್ನಲ್ಲಿನೀನುಮಾತ್ರ
ಮತ್ತುನಿನಗೆನೀನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಹೆಸರು
ಅದುನಿನ್ನಿಷ್ಟದವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ

ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಮಾತ್ರಕ್ಕೆ
ನಾನೇನುಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿಹಿಗ್ಗುತ್ತಿಲ್ಲಗೆಳೆಯ
ನಾಕೊಟ್ಟದ್ದುವೀರ್ಯಾಣುಮಾತ್ರ
ನೀದಕ್ಕಿದ್ದುಆಕಾಶದಷ್ಟು
ನಿನ್ನಮ್ಮನದ್ದುನಿನ್ನಷ್ಟೇವಿಸ್ತೃತಛಾಯೆ
ಹಿಗ್ಗೆಲ್ಲನಿಮ್ಮದೇ
ನಾಸಂಭ್ರಮಕೆಮೂಕಸಾಕ್ಷಿ!!

ನಿನ್ನದಿಗಂಬರನಾಗಿನೋಡಿದ
ಸಕಲಬಣ್ಣಗಳಿಗೂಮತ್ಸರಮೂಡಿ
ಒಂದೊಂದಾಗಿನಿನ್ನಮೈಆವರಿಸುವಾಗ
ಸಂಕೋಚವಾದರೂಒಪ್ಪಿಕೋ
ಇದುಈ "ಲೋಕ"ದನಿಯಮ,
ಬಣ್ಣದಮಾತುಗಳಿಗೆಮಾತ್ರಕೆಪ್ಪಾಗು
ಮೌನದತೊಟ್ಟಿಲೇನಿನಗೆಕ್ಷೇಮ!!

ಹಾಲಬಟ್ಟಲು, ಹೂವಮೆಟ್ಟಿಲು
ನಿನ್ನಬರುವಿಕೆಯಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ
ಶ್ರಾವಣದಹಸಿರಾಗಿವೆಯಷ್ಟೇ,
ಮುಂದೆಕಾಡು-ಗುಡ್ಡಗಳಜಾಡು
ಕಲ್ಲು-ಮುಳ್ಳಿನತಿರುವಿನಹಾದಿ,

ಅಂಜಬೇಕಿಲ್ಲನೀನೆಲ್ಲೂ
ನಿನ್ನಕಾವಲಿಗೆನಿಂತನಾನು
ನಿನ್ನಕಾಯುವಜೊತೆಜೊತೆಗೆ
ಪಾಠಕಲಿತುಕಲಿಸುವಾತನಾಗಿರುವೆ!!

ನನ್ನಮರುಜನ್ಮನೀನು
ನಿನ್ನಹಡೆದಮ್ಮತಾನುನನ್ನಜೀವ
ನಮ್ಮಸಲಹುವದನುರಾಗದೈವ!!

ಗರುಡ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ೨

ಇಳಿಸಂಜೆಮಳೆಯಲ್ಲಿನೀನೊಂದುಹನಿಯಾಗಿ
ಈಕೆನ್ನೆಮೇಲೆಅಂಟಿಕೂತಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ..ರೋಮಾಂಚನ..
ತಿಳಿಯಾದನಗೆಯಲ್ಲಿನೀನನ್ನಸೆಳೆವಾಗ
ಹಿತವಾದಹಾಡುಹಾದುಹೋದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ..ರೋಮಾಂಚನ..

ನಿನಗೂ, ನನಗೂಈಗಷ್ಟೇಒಲವಾಗಿ
ಹದಿನಾರರಪ್ರಾಯಕೆಸರಿದಂತೆ
ಹೃದಯಮಿಡಿದಪ್ರತಿಯೊಂದುಮಿಡಿತಕ್ಕೂ
ನೀಹತ್ತಿರಬೇಕೆನ್ನುವಚಿಂತೆ

ಎದೆಬಾಗಿಲತೆರೆದಿರುವಾಗ
ತಡಮಾಡದೆಸ್ಪಂದಿಸುಬೇಗ
ಸೆರೆಯಾಗುಉಸಿರಿನಲ್ಲಿಉಸಿರಾಗಿ..

ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಕನಸಲ್ಲೂಬಿಡದಂತೆನಿನ್ನನ್ನೇಕಂಡಾಗ
ನಸುಕಲ್ಲೂನೂರುಬಣ್ಣಬಿರಿದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಬೇಕುನಿನ್ನಸಹವಾಸ
ಎಲ್ಲಎಲ್ಲೆಮೀರೋಕೆ
ಬಾಳಿನೆಲ್ಲಸಂತೋಷ
ನಿನ್ನಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಕಾಣೋಕೆ

ಜೊತೆಯಾಗಿಒಂದೊಂದೇಹೆಜ್ಜೆಯಇಡುವಾಗ
ಸಿಹಿಗಾಳಿಯಲ್ಲೂಪ್ರೀತಿಬಂದಂತೆ

ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

ಹೆಸರನ್ನುಹೆಸರಲ್ಲಿಹೊಸೆಯುತ್ತನಡೆವಾಗ
ಹೊಸತೊಂದುಲೋಕಕೂಗಿಕರೆದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ..

                                   - ರತ್ನಸುತ

ಗರುಡ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧

ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ...

ಇರುವಾಗನನಗಾಗಿ, ನೀನೆಂದೂಜೊತೆಯಾಗಿ
ಈಪ್ರಾಣಕ್ಕೀಗಪ್ರಾಣಸಿಕ್ಕಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ...

ಬೆರೆತಾಗಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ, ಕೈಯ್ಯೊಂದುಬಿಗಿಯಾಗಿ
ಖುಷಿಯಲ್ಲಿಕಣ್ಣುತುಂಬಿಕೊಂಡಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ...

ನನಗೂ, ನಿನಗೂಈಗಷ್ಟೇಒಲವಾಗಿ
ಹದಿನಾರರಪ್ರಾಯಕೆಇಳಿದಂತೆ
ಸನಿಹ, ಸನಿಹಬರುವಾಗಮನಸಲ್ಲಿ
ಅತಿಸುಂದರನಾಚಿಕೆಮೆರೆದಂತೆ

ಗರಿಗೆದರಿದಹಕ್ಕಿಯಹಾಗೆ
ಉಸಿರಾಡುವೆನಿನ್ನುಸಿರಲ್ಲಿ
ಕೊನೆಗೊಂದುಮುತ್ತನೀಡುನಗುವಲ್ಲೇ...

ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ...

ಆನಿನ್ನತುಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆನಂದಕಂಡಾಗ
ಆಚುಕ್ಕಿಗೊಂದುಮಿಂಚುಬಂದಂತೆ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ...

ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ
ರಾತ್ರಿಬೀಳೋಮಳೆಯಂತೆ
ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಸಾಗೋಣ
ದೇಹಎರಡುಒಂದೇಉಸಿರಂತೆ
ಹಾಗೊಮ್ಮೆಸಾವಲ್ಲೂಬೇರಾಗೆವೆನ್ನುತ್ತ
ಆಣೆಮಾಡಿಕೂಡಿನಡೆದಾಗ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ...

ಎದೆಗೂಡಮರೆಯಲ್ಲಿಹಾಡೊಂದುಕೊರೆವಾಗ
ಹಾಡಿಕೊಂಡೇಜೋಡಿಯಾಗೋಣ
ರೋಮಾಂಚನ.. ರೋಮಾಂಚನ...

                                                 - ರತ್ನಸುತ

ಚೆಲ್ಲ-ಪಿಲ್ಲಿ

ಕಡಲಸಪ್ಪಳ,ಮರಳಹಂಬಲ
ಅಲೆಯಮೆಟ್ಟಿಲುದೂರಕ್ಕೆ
ಮುಗಿಲೇಆಗಲಿಕರಗಲೇಬೇಕು
ಎರಗಲೇಬೇಕುತೀರಕ್ಕೆ

ಎಲ್ಲವೂಸೊನ್ನೆಬಿದ್ದರೆನೀನು
ಗೆದ್ದರೆಸೊನ್ನೆಯೇಸನ್ಮಾನ
ನೆರಳಿನಹಾಗಿಕಾಯುವನಂಬಿಕೆ
ಎಲ್ಲಕೂಮೀರಿದಬಹುಮಾನ

ಸೂರ್ಯನಕಿರಣಕೆಮರುಗುವಹೂವು
ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿಬೆವರುವುದು
ದೊರೆತಸಿರಿಯದುಕಳೆದಮೇಲೆಯೇಅದರಆಶಯತಿಳಿಯುವುದು

ಒಂದೇಅನಿಸುವಬಣ್ಣದಮಡಿಲಲಿ
ಸಾವಿರಸಾವಿರಬಣ್ಣಗಳು
ಮುಂದೆಸಾಗುವದಾರಿಯನೆನಪಿಗೆ
ಕಾಣದಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲನುಮೂಡಿಸಲು
ಕರಗಿದಮೋಡದತ್ಯಾಗವಿದೆ
ನಾಳೆಯಬದುಕನುಚಿತ್ರಿಸಲು
ನೆನ್ನೆಯನೆನಪಿಗೆಜಾಗವಿದೆ

ಮರಳಿಗೆಹಂಚಿದಗುಟ್ಟನುಕದ್ದು
ಆಲಿಸಿಅಳಿಸಿತುಅಲೆಯೊಂದು
ಖಾಲಿಉಳಿದ