Posts

Showing posts from September, 2015

ಮುಗಿಯಲಾರದೆ

ಎಂದೆಂದೂನಿನ್ನಕೊಂಡಾಡುವಂಥ
ಕಲೆಯೊಂದಕಲಿಸುಬಾರೆ
ಪಳಪಳನೆಹೊಳೆವೆಒಂದೇಸಮನೆ
ಕೋಲಾರನಿನ್ನಊರೇ?!!

ಹೃದಯದಲಿನಿನ್ನಹೊರತಾಗಿಯಾರೂ
ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು
ಅನುಮಾನವನ್ನುಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳಲು
ದುರ್ಬೀನುಹಾಕಿಹುಡುಕು

ಮರೆತಂತೆನಿನ್ನಹೆಸರನ್ನುನೆನೆದು
ನಟಿಸುತ್ತಕಾಡಬೇಕು
ನಿನಗೊಂದುಮುದ್ದುಹೆಸರಿಟ್ಟುಕರೆವೆ
ದಯಮಾಡಿತಿರುಗಬೇಕು

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿನನ್ನಕೊಲ್ಲುತ್ತೆನಿನ್ನ
ನಗುವೊಂದೇರಾಮಬಾಣ
ನೀಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನೆನಪಿನಬುಟ್ಟಿ
ಮನಸಿಗೆಪಂಚಪ್ರಾಣ

ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನುಹೇಗಿದ್ದರೇನು
ನಿನ್ನಲ್ಲಿಬಂಧಿನಾನು
ಕನಸಲ್ಲೂನಿನ್ನಎದೆಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ
ಕಾಯುತ್ತಕೂರಲೇನು?

ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಎಲ್ಲಮುಗಿದಿಲ್ಲಕೇಳು
ಉಳಿಸಿಟ್ಟೆಚೂರುಬಾಕಿ
ನನ್ನರ್ಧಜೀವಕೈಜಾರಿಹೋಯ್ತು
ಹೊರಟಾಗನೀನುಸೋಕಿ!!

                                  -- ರತ್ನಸುತ

ಅತೀತ

ಅತಿಸಣ್ಣಸುಳ್ಳು
ನಮ್ಮೊಲವಿಗೊಂದು
ಹುಳಿತೊಟ್ಟುಹಿಂಡುವಾಗ
ಓಮಂಜುಹನಿಯೇ
ಅಂಜಿಕೆಯೇಬೇಡ
ಒಡೆವಂತದಲ್ಲಪ್ರೇಮ

ಅತಿಘೋರಕನಸು
ಮಿತಿಮೀರುವಾಗ
ಗತಿಗೆಡುವಶಂಕೆಯೇಕೆ?
ಕಣ್ತೆರೆದುನೋಡು
ನಿಜವುಂಟುಎದುರು
ಉಲ್ಲಾಸದಲ್ಲಿನಲಿದು

ಅತಿಮೌಲ್ಯವಾದ
ಉಡುಗೊರೆಯಕೇಳು
ಕೊಡಬಲ್ಲೆನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ
ಒಂದೊಮ್ಮೆಕಿರಿದು
ಅನಿಸಿದರೆಹೇಳು
ಹೃದಯವನೇಸೀಳಿಕೊಡುವೆ

ಅತಿಮದುರವಾಣಿ
ಶೃತಿಗೊಪ್ಪೋವೀಣೆ
ಆನಿನ್ನಕಣ್ಣಚಲನ
ಎದೆಯಲ್ಲಿಬಿಡದೆ
ಗುನುಗುಟ್ಟುವಂಥದಾ-
ನಿನ್ನತುಂಟಮಾತು

ಅತಿರೇಖವಲ್ಲ
ಅತಿಸರಳವಾದ
ಬಣ್ಣನೆಗೂಸಿಗುವನೀನು
ಚಿರಪರಿಚಯಕ್ಕೂ
ಮರುಪರಿಚಯಿಸುವ
ಅಪರೂಪವಾದಚೆಲುವೆ!!

                     -- ರತ್ನಸುತ

ಬಣ್ಣದ ಗುರುತು

ಚಿಟ್ಟೆಹಾರಿಬಂತು
ಏನೊಅಂತು
ಭುಜದಮೇಲೆಕುಂತು

ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲನನಗೆ
ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟೂ
ಅದರಮಾತು

ಚಿಟ್ಟೆಹಾರಿಹೋಯ್ತು
ಚೂರುಬಣ್ಣ
ಅಲ್ಲೆಮೆತ್ತಿಬಿಟ್ಟು

ನೆತ್ತರೋ, ನೆಕ್ಟರೋ
ಯಾವಹೂವಕಣ್ಣೀರೋ
ಬಿಡಿಸಲಾಗದೊಗಟು

ಗೊಂದಲದಲೇಹೊರಟುನಿಂತೆ
ಬೂಟಿನಡಿಅಳುವಸದ್ದು
ಹೊಸಕಿಬಿಟ್ಟಚಿಗುರು
ದುಃಖಿಸಿತುಪೊಗರು

ಚಿಟ್ಟೆಮತ್ತೆಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ಭುಜದಬಣ್ಣಮಾಸಲಿಲ್ಲ!!

                           -- ರತ್ನಸುತ

ನಾನು ಯಾರು?

ಒಂದುಕುಂಚವಿದ್ದರೆಕೊಡಿ
ಬಣ್ಣದಲಿಅದ್ದದೆಲೆ
ನನ್ನನಾನೇರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು


ಒಂದುರೀತಿಮಾಯಾಕುಂಚವಂದುಕೊಳ್ಳಿ,
ನನ್ನಯಾರೂ
ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿಕೊಂಡವಅನ್ನಕೂಡದುಅಷ್ಟೆ


ಇದುನನ್ನಕೊನೆಆಸೆ,
ಕೊನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಅಲ್ಲೇಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ
ಕೊನೆಗೆಈಕೊನೆತಲುಪಿದ್ದೇನೆ


ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದರೆ
ಕುಂಚದತುತ್ತತುದಿಗೆ
ನನ್ನಅಹಮ್ಮಿನಪರಿಚಯವಾಗಿಸಿ
ಆನಂತರಬಂಡಾರದಲಿಅದ್ದುತ್ತೇನೆ
ಬಣ್ಣಅಷ್ಟಕ್ಕೂಹತ್ತಿದರೆನಂತರದಮಾತು


ಇಲ್ಲಿನೋಡಿ
ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಈಗ?
ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆನಿಜಹೇಳಿ
ನಾನುಬದುಕುತ್ತಿರುವುದೇನಿಮಗೋಸ್ಕರ,
ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆಈಕಸರತ್ತುನಡೆಸುವದರ್ದೇನಿತ್ತು?!!


ಸರಿ, ನಿಮಗೊಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವವರೆಗೂ
ನನ್ನಮರುರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇಇರುತ್ತೇನೆ
ಸರಿಯೆನಿಸಿದಲ್ಲಿನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ..
ಮತ್ತಿನ್ನಾರೋರಾಗತೆಗೆಯದವಿನಹ!!


ಒಂದೆಡೆನಿಲ್ಲದನನಗೆ
ನೀವೇಒಂದುಹೆಸರಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
ಸ್ವಂತಿಕೆಯೇಇರದನನಗೆ
ಇಟ್ಟಹೆಸರಲ್ಲೇಕರೆಯಬೇಕೆಂಬಆಸೆಯಿಲ್ಲ
ಇದ್ದರೂ, ಅದುಎಂದೋಸತ್ತುಹೋಗಿದೆ


ನಾನುನಾನಲ್ಲಎಂದುನಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ
ಯಾವುದೇಪುರಾವೆಗಳು

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಾಗುವ ಕನಸು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು

ಶಾಂತನಾಗಿರುವಬುದ್ಧನಕಂಡಾಗ
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನವೈಭೋಗಗಳೆಲ್ಲಧೂಳೆನಿಸುತ್ತವೆ

ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಪರದೆಯಮೇಲೆ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಯೇಕಣ್ತೆರೆಸುವಾತನು
ಲಾಕ್ಆಗುವಮುನ್ನಹೇಗಿದ್ದನೋ
ಅನ್ಲಾಕ್ಆಗುವಾಗಲೂಹಾಗೇಇರುತ್ತಾನೆ

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಾಗಲುಹಂಬಲಿಸಿದಮನಸುಮಾತ್ರ
ಲಾಕ್ಆದಾಗನಿರಾಳ
ಅನ್ಲಾಕ್ಮಾಡುವಮೊದಲೇಕರಾಳ!!

ಕಸದಬುಟ್ಟಿಯಲಿಚಿಂದಿಕಾಗದಗಳು
ಎಂದೋಉಪಯುಕ್ತಸರಕು,
ನನ್ನನ್ನೇನೋಡಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ
ಆತ್ತಮುಖಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಕಾರ್ಡಿನಬಳಕೆಯಸಂದೇಶಗಳು
ಆಗಾಗಫೋನ್ಮೆಮೋರಿಫುಲ್ಆಗಿಸುವಾಗ
ವ್ಯಾಲೆಟ್ತೆಗೆದುಕಾರ್ಡ್ಕಿತ್ತೆಸೆವಷ್ಟುಕೋಪ
ಅಲ್ಲಿಗೆಎಲ್ಲವೂಮುಗಿದಂತಲ್ಲ!!

"ಪರ್ಸನಲ್ಲೋನ್ಬೇಕೆ?"
ಎಂದುಇನ್ಕಮಿಂಗ್ಕಾಲುಗಳುಕಾಲೆಳೆದಾಗ
"ಬೇಕು..." ಎಂದುಕೂಗುವಾಸೆ
ನಾಳೆಗಳುಕಣ್ಮುಂದೆಬಂದು
ಹಾಗೇಬಾಯ್ಮುಚ್ಚಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ!!

ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ತುಂಬಇಂಪಲ್ಲದ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಮೇಲ್ಗಳೇ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂಟೈಮ್ನೀಡದಹೊರತು
ತೊಲಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಯೋಗವಿಲ್ಲ

ಆಗಲೇಬುದ್ಧನೆನಪಾಗುತ್ತಾನೆ
ವಾಲ್ಪೇಪರಿನತುಂಬನಗುಚೆಲ್ಲುತ್ತ,
ಅವನಮುಖನೋಡುತ್ತಲೇಅನಿಸುತ್ತೆ
"ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಾಗುವಕನಸುಕೈಬಿಡಬೇಕು"

                                        -- ರತ್ನಸುತ

ನೀನೇನಾ

ನೀನೇಇದ್ದೆಯಾಮರದನೆರಳಲಿ
ತಂಪುಬೀರುತಎಂದಿನಂತೆ?
ನೀನೇಇಟ್ಟೆಯಾಹೆಸರಹೂವಿಗೆ
ಎಂದೂನಗುನಗುತಿರುವಂತೆ?

ನೀನೇಬರೆದೆಯಾನಭದಿಚಿತ್ರ
ದಿನಕೊಂದುರೂಪುಪಡೆವಂತೆ?
ನೀನೇಕೊಟ್ಟೆಯಾನಿಗದಿ ವಿಳಾಸ
ಚಂದಿರತಪ್ಪದೆಮೂಡುವಂತೆ?

ನೀನೇತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆಯೇನು
ಶಬ್ಧವೂಇಂಪಾಗುವಂತೆ?
ನೀನೇಬಿಡಿಸಿಬಿಟ್ಟೆಯೇನು
ಬೆಳಕುಸಪ್ತವಾಗುವಂತೆ?

ನೀನೇಕಂಡುಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು
ತಂಬೆಲರಿಗೆಬೀಸಲೊಂದುದಿಕ್ಕು?
ನೀನೇಒದಗಿಸಿಬಿಟ್ಟೆಯೇನು
ಉದುರಿದೆಡೆಚುಗುರೊಡೆವಹಕ್ಕು?

ನೀನೇಹೂಡಿದಸಂಚುತಾನು
ಮಿಂಚುಹುಳುವಿಗೆಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಯ್ತೇ?
ನೀನುಬರೆಯದೆಬಿಟ್ಟಪದಗಳೂ
ದಿವ್ಯಕಾವ್ಯಸಂಕಲನವಾಯ್ತೇ?

ನೀನುನೋಯಿಸದಿರೆಂತುನೋವು?
ನೀನುಕಾಯಿಸದಿರೆಂತುಕಾವು?
ನೀನುಕೊಡುವುದೇಆದರೆ
ಅತಿಚಂದವಾದೀತಲ್ಲಸಾವು?!!

                                     -- ರತ್ನಸುತ

ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿನ ಕಥೆ

ನೋವಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕನಿಸುವಾಗಲೇ
ದೇವರಕೋಣೆಗೆನಿಷೇಧಹೇರುವಂತಾದರೆ
ಆದೇವರುನಮಗೆಬೇಡ


ಮತ್ತೆ, ನನ್ನಪತಿದೇವರೆಂದುಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂಅನ್ನದಿರು,
ಮುಟ್ಟಿನವೇಳೆನಿನ್ನದೂರವಿಟ್ಟೇನು.
ನಿನ್ನಸ್ಥಾನಇಗೋಈನನ್ನಎದೆಯಮೇಲೆ,
ಅದೆಂಥಸಂದರ್ಭವಾದರೂಸರಿ!!


ಹಿಂಜರಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಅದೇನನ್ನೋಕೊಂಡುಬನ್ನಿಎಂದು
ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿಬರೆದುಕೊಟ್ಟಾಗ
ಅವಿವೇಕಿಯಂತೆಪ್ರಶ್ನೆಕೇಳುವನನ್ನ
ಸಾಧ್ಯವಾದರೆಒಂದುನೂರುಬಾರಿಯಾದರೂಕ್ಷಮಿಸಬೇಕುನೀನು!!


ಹೌದು, ನನಗೆಇದೆಲ್ಲಹೊಸತು
ಯಾರೂಈವರೆಗೆಇವನ್ನೆಲ್ಲಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ,
ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಿತ್ತೆಂಬುದುನನ್ನಅಲ್ಪತನ!!


ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ
ಲಿಂಗಬೇದಮಾಡದೆತಿಳಿಗೊಡುವ
ಮುಕ್ತಶಾಲೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತುಮನೆ,
ಆದರೆಈಸಮಾಜದತಾರತಮ್ಯದಪಿಡುಗು
ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನಇಂಥವುದರಿಂದದೂರವಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಇನ್ನುಈಅಂತರಸಲ್ಲ
ನಾನಿನ್ನಹತ್ತಿರವೇಇರುವೆನಲ್ಲ!!


ದಿನಗಳಎಣಿಸುವಲ್ಲಿನಾನೂಬೆರಳಸವೆಸುತ್ತೇನೆ
ಕಡೆವರೆಗೂನೀನುಂಗುವನೋವ
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟೂಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡು.
ಹೇಳಲಾಗದ್ದಹೇಳುವಮೊದಲೇಗ್ರಹಿಸಿ
ಆದಷ್ಟೂಖುಷಿಯಪಸರಿಸುತ್ತೇನೆ!!


ಸಿಡುಕು, ಮುನಿಸು, ಜಗಳಗಳಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ
ತಿಂಗಳುಪೂರ್ತಿ

ಪ್ರತಿವಾದ

ಪೋಲಿಕವಿತೆಯಗೇಲಿಮಾಡುವ
ಖಾಲಿತಲೆಯಓದುಗರೇ
ಬೇಲಿದಾಟದೆಉಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ
ಈಚೆಗೆಬನ್ನಿಕಣ್ದೆರೆದು

ತಾಳಿಚೂರುಟೀಕೆಗೂಮುನ್ನ
ತಿಳಿಸಿಬಿಡುವೆವುಒಳಅರ್ಥ
ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ವಿರಿನಿಮ್ಮಚಿಂತನೆ
ಆಗಒಂದೇಸರತಿಯಲಿ

ಸಹಜತೆಯಿಲ್ಲದಕವಿತೆಯುವ್ಯರ್ಥ
ಅಂದವರುಹಿಂದೆನೀವು
ಆಸಹಜತೆಯಮೊರೆಹೋಗದೆಅದಕೇ
ನೇರಮಂಡಿಸಿದೆವುವಿಷಯ

ಹಿರಿಯರುನೀವುಹಿರಿತನವಿರಲಿ
ಕಿರಿಯರಕಿವಿಹಿಂಡಿರಿತಿದ್ದಿ
ಆದರೆಸಹನೆಗೂಸೀಮೆಉಂಟು
ಮೀರುವಯತ್ನಮಾಡದಿರಿ

ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸುವಬಾಣಗಳುಂಟು
ಅಂತೆಯೇಕದಲಿಸುವವುಕೂಡ
ಎಲ್ಲಿಯಾವುದುನಾಟುವಋಣವೋ
ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕೆನಾವ್ಯಾರು?

ಹೋಗಲಿಬಿಡಿ, ಮನಘಾಸಿಸಿಕೊಳದಿರಿ
ಸಿಟ್ಟಿಗೆಎಲ್ಲಿದೆಕಡಿವಾಣ
ಮಡಿಯನುಬಿಟ್ಟು, ಒಟ್ಟಿಗೆಕೂತು
ಪೋಲಿಕವಿತೆಯಕಟ್ಟೋಣ!!

                                        -- ರತ್ನಸುತ

ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆ

ಹೊಕ್ಕಳಕೆಳಗೆಮಕ್ಕಳಬರಹದಂತೆ
ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆರಿಗೆಯಅಚ್ಚು
ಅರ್ಥವಾಗದಲಿಪಿಯಪದ್ಯವೋ? ಗದ್ಯವೋ?
ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಮುರಿದಿರಬೇಕುಬಳಪ
ಸ್ಥಳಬಿಟ್ಟುಮುಂದೆಮತ್ತಷ್ಟುಅಕ್ಷರ!!


ರವಿಕೆಯಕೊಂಡಿಮುಂಬದಿಗೋ? ಹಿಂಬದಿಗೋ?
ಹುಡುಕಿಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಊಹೆಯಲಿಸತ್ತದ್ದುಹೆಚ್ಚು,
ಕಗ್ಗಂಟಲ್ಲದಿದ್ದರೂಜಟಿಲಪಟ್ಟಿ
ಒಂದೆಳೆಯಹಿಡಿದೆಳೆದರೆಮುಂದೆಲ್ಲಸ್ವಚ್ಛಬಯಲು!!


ಎದೆಯಹಿಗ್ಗನುಮರೆಸಿದಸೆರಗಿನಕಸೂತಿ
ಅಲ್ಲಿಗಂಡುನವಿಲುಗಳನರ್ತನ.
ಕೆಂಗಣ್ಣಕೆಣಕಿತಾವ್ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಾಗ
ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸಲೊಂದುದಿಟ್ಟಸವಾಲು
ಬೆವರಹನಿಯಸುಂಕದ ಸೋಂಕಿನ ತೆರಿಗೆ
ಜಾರಿದವುಕತ್ತಲಕೋಣೆಯಮರೆಗೆ!!


ಕಾಲುಂಗುರವೇಬಲ್ಲದುಬೆರಳಲಜ್ಜೆ
ಹಸ್ತದಸಮಸ್ತಪಾಲುಹಸ್ತಕೆಹಸ್ತಾಂತರ
ಬಿಸ್ತರವುಬಾಯ್ಬಡಿದುಕೊಂಡಿತೊಮ್ಮೆಲೆಗೆ
ತಲೆದಿಂಬಿಗೊಂದುಬಿಂದುವಿನಸ್ಪರ್ಶ
ನನ್ನಿಂದಜಾರಿ, ನಿನ್ನನ್ನುಹೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನುಮೀರಿ


ಬೈತಲೆ, ಬೊಟ್ಟಿನಹುಡುಕಾಟಆಮೇಲೆ
ಕಳೆದಿರಲೂಬಹುದು
ಅಥವಇರಲೂಬಹುದುಬೆನ್ನಲ್ಲೇ.
ಕಾಣುಕಣ್ಣಲ್ಲೇಒಮ್ಮೆ
ಮನಸಲ್ಲಿಕಂಡತರುವಾಯ,
ಹಿಡಿಕೈಯ್ಯಮೈಬಳಸಿಒಂದುಸಾರಿ
ಮತ್ತೊಂದುಸಾರಿ... ಬಾರಿಬಾರಿ...!!


                                                 -- ರತ್ನಸುತ

ಇರುಳಚ್ಚರಿ

ಮುತ್ತಿಗೆಸುಲಭಕೆದಕ್ಕುವನಿನ್ನ
ತುಸುದೂರದಲೇಮುದ್ದಿಸುವೆ
ತುಟಿಗೆತಲುಪಿಸಿಮೌನದಬಿಸಿಯ
ಒಡಲುದ್ದಗಲಕೂಹಬ್ಬಿಸುವೆ

ಬಯಸದೆಮೂಡಿದಬಿರುಸಿನಬಯಕೆಯ
ಬಯಸಿಬಯಸಿಮರೆಸಿಡುವೆ
ಕನಸಲಿಬರೆದರತಿಕಾವ್ಯವನು
ಕಣ್ಣಲಿಕಟ್ಟಿಒಪ್ಪಿಸುವೆ

ಮಧುರಾತಿಮಧುರಇರುಳಚ್ಚರಿಗಳ
ಅಚ್ಚೆಯಂತೆನಮೂದಿಸಿವೆ
ಎಲ್ಲಿಯೆಂದುನೀಹುಡುಕಬೇಡ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿನನ್ನಲೇಬಿಂಬಿಸುವೆ

ಮಾಗಿಕೆಂಪು, ಹೂವಂಥನುಣುಪು
ನಿನ್ನಂಥವಿಸ್ಮಯಕೆಹೆಸರಿಡುವೆ
ಅಕ್ಷರಕ್ಕೇಮಾತ್ಸರ್ಯತರಿಸಿ
ಒಂದೊಂದೇಇಳಿಸಿಆಮುಡಿಗಿಡುವೆ

ಒಂದುಮಾತುಮತ್ತೊಂದುಮಾತು
ಮಾತೆಲ್ಲಮುಗಿಯಲುಕಾದಿರುವೆ
ಇಂಥಹೊತ್ತುಮತ್ತಷ್ಟುಸಿಗಲಿ
ಎಂತೆಂಬಹಂಬಲಕೆಜೋತಿರುವೆ

                                    -- ರತ್ನಸುತ

ಕನಸುಗಳೇ ಹೀಗೆ

ಕನಸಲಿಎಚ್ಚೆತ್ತುಕನವರಿಸುತಲಿತ್ತುಕಣ್ಣು
ಅದೆಷ್ಟುಕನಸೊಳಗಿನಕನಸುಗಳೋ!!

ನಿಜದಿಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲುಸೀಮೆದಾಟಿ
ಬಾಗಿಲುಗಳಮುರಿದುಬರಬೇಕಿತ್ತು
ಹಾಸಿಗೆಯಮೇಲಿಂದನಿರ್ಭಾವುಕನಾಗಿ
ಆಕಳಿಸುತ್ತಮೇಲೆದ್ದುಕೂರಲಿಕ್ಕೆ

ಪಕ್ಕಮಲಗಿದ್ದವರುವಿಷಯವೇನೆಂದುಕೇಳುತ್ತಾರೆ
ಏನೆಂದುಹೇಳಲಿ? ಯಾವುದರಕುರಿತುಹೇಳಲಿ?

ಒಂದರಿಂದಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆಸೂಜಿನೇಯ್ದ
ದಾರದಂತೆಸಲೀಸಾಗಿಸಾಗಿದವು
ಅದೇದಾರಿಯಹಿಡಿದುವಾಪಸ್ಸಾಗುವಾಗ
ಗೋಜಲಾಗಿಪರಣಮಿಸಿದ್ದೇ
ಅದೆಷ್ಟೋಕನಸುಗಳತುಂಡರಿಸಲುಕಾರಣ

ಹೋದದಾರಿಗೆಮೈಲಿಗಲ್ಲುನೆಡುವಷ್ಟು
ಪುರುಸೊತ್ತುಕೊಡದಇರುಳು
ಬೆಳಕಿನಗುಲಾಮಗಿರಿನಡುವೆಸಾಯುತ್ತದೆ,
ಮತ್ತೆಹುಟ್ಟುತ್ತದೆಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ

ಇರುಳುಗನಸುಗಳಬದುಕುನಿಜಕ್ಕೂನಿಕೃಷ್ಠ!!

ನಕಲಿಜೋಡಣೆಗಾದರೂನಿಲುಕಬೇಕು
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆಮನಸನ್ನಹಗುರಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು,
ಊಹುಂ.. ಸುತಾರಾಂಒಪ್ಪದು!!

ಕನಸುಗಳೇಹೀಗೆ
ನನ್ನಪಾಲಿನಮಟ್ಟಿಗೆ!!

                                              -- ರತ್ನಸುತ