Posts

Showing posts from November, 2015

ರಿನೈಸನ್ಸ್ (Renaissance)

ಎಲ್ಲರೂಸತ್ತುಮತ್ತೆಹುಟ್ಟೋಣ್ವಾ?
ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಬ್ರಹಂ, ಇಬ್ರಾಹಿಂಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ
ಬನ್ನಿಎಲ್ಲರೂಸಾಯೋಣ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂಸಾಯಿಸೋಣ

ಮನುಕುಲದಹುಟ್ಟುಎಲ್ಲಿಂದ? ಯಾರಿಂದ?
ಹೇಗಾಗುವುದೆಂಬಚಿಂತೆಬೇಡ
ಒಗಟುಗಳತಗಾದೆಬೇಡ
ಮೊದಲುಗಳಮೂಲಹುಡುಕುತ್ತ
ಮೆದುಳುಗಳುಕೊಳೆವುದುಬೇಡ
ನೆನ್ನೆಗಳಸಮರ್ಥನೆಗೆಇಂದು-ನಾಳೆಗಳಕಳೆವುದುಬೇಡ

ಹುಟ್ಟುಹುಟ್ಟಾಗಿರಲಿ, ಸಾವುಗುಟ್ಟಾಗಿರಲಿ
ಪುನರ್ಜನ್ಮಗಳಕಂತೆಪುಟಗಳೆಲ್ಲಹರಿಯಲಿ
ದೇವರೇಇಳಿದುಬಂದುತಾದೇವರೆಂದರೂ
ದೇವನೊಬ್ಬನೇಎಂದುಯಾರೇಸಾರಿದರೂ
ದೇವರುಮತ್ತೆಹುಟ್ಟಿಬರುತ್ತಾನೆಂದರೂ
ದೇವರುಮೊದಲುನಮ್ಮಲ್ಲಿನೆಲೆಸದಹೊರತು
ಅದುದೇವರೆಂಬುದೇಇಲ್ಲವೆನ್ನದಹೊರತು
ಅದುಅದಾಗಿಅವ/ಅವಳಾಗದಹೊರತು
ದೇವರನ್ನದೂರವಿಟ್ಟೇನೋಡೋಣ

ಒಂದುಹಸಿವಿಗೆನೂರುಕೈ
ಒಂದುನೋವಿಗೆನೂರುಮನಸು
ಒಂದುಅಳಲಿಗೆನೂರುಕಣ್ಣು
ಈಸಂಸ್ಕೃತಿಯಅಡಿಪಾಯದಮೇಲೆ
ಭವ್ಯಬಂಗಲೆಗಳಕಟ್ಟೋಣ,
ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದೇವರಕಟ್ಟಿಹಾಕುವುದುಬೇಡ
ಅದಕ್ಕೂಸ್ವತಂತ್ರತಂತ್ರದಅರಿವಾಗಲಿ
ಅನ್ಯಗ್ರಹಗಳೇನಾದರೂಬದಲಾದಭೂಮಿಯಿಂದಕಲಿವಂತಿದ್ದರೆ
ದಾರಾಳವಾಗಿಅದುಕಲಿಸಲಿ
ಆದರೆದೇವರಾಗಿಅಲ್ಲ!!

ಸಾವುಸ್ವಸ್ಥ್ಯವೃದ್ಧಿಸುವುದಾದರೆ

ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದೇಹೋದವು

ಗೋರಿಗಳುಬಿರುಕುಬಿಡುತ್ತಿವೆ
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋಸಿಡಿದಬಾಂಬುಗಳಕಂಪನಕೆ,
ಕಪ್ಪುಬಾವುಟವಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು
ಇತ್ತಕೈಗಳನ್ನೇಕಳೆದುಕೊಂಡವರು
ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಂಡವರಮಣ್ಣುಮಾಡಲಾಗದಕ್ಕೆ
ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಪಾಪ

ಮನಸುಮನಸುಗಳುತೇಪೆಹಾಕಿಕೊಳಲಿ
ಹರಿದವರುಹರಿವವರಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಲೇಇರುವರು,
ಕೈತುತ್ತುಅನುಕಂಪದಾಚೆಅನುಮಾನಕ್ಕೆಡೆಮಾಡುತ್ತಿದೆ
ಅನುಮಾನಿಸಿಅವಮಾನಿಸಿದವರೆಲ್ಲಕ್ಷೇಮ
ನಂಬಿದವರಕೊರಳಲ್ಲೀಗಮಾತುಹೊರಡುತ್ತಿಲ್ಲ
ಮೌನಕ್ಕೂಜಾಗವಿಲ್ಲ

ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆತಯಾರಿಸುವಬಡಗಿಗೆ
ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಷ್ಟುಕೆಲಸ,
ಮನೆಮುಂದೆಸಾಲುಸಾಲುಗಿರಾಕಿಗಳು
ತಮಗೂಇರಲೆಂದುಹೆಚ್ಚಿಗೇಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಹಾಗೇಕೊಳೆಯಲಿಕ್ಕೆಇಲ್ಲಿಯಾರಿಗೂಮನಸಿಲ್ಲ
ಗುರುತಾಗಬಯಸುವವರೇಎಲ್ಲ

ಆಟದಮೈದಾನಗಳನಡುವೆಗಡಿಯಿಟ್ಟು
ಗೆರೆಯಎಳೆದವರಾರಿಗೂಆಟಕಿತ್ತುಕೊಂಡ
ಪ್ರಜ್ಞೆಕಾಡುತ್ತಲೇಇಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತೆ,
ಸಾವುಬದುಕಿನಆಟಕ್ಕೆಸಜ್ಜಾಗಿದೆಮೈದಾನ
ಅತಿಹೆಚ್ಚುತಲೆಉರುಳಿಸಿದವರೇಗೆದ್ದಂತೆ,
ಸೋತವರಲ್ಲಿಸತ್ತವರಷ್ಟೇಅಲ್ಲ
ಸಾವಿನಪರಿಚಯಮಾಡಿಸಿದವರೂಇದ್ದರು

ಯುದ್ಧವೆಂಬುದುನಡೆದೇಹೋಗಿತ್ತು
ರಕ್ತದಲ್ಲಿಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲುನೂರುಕೈಗಳು
ಅಕ್ಷರದಕೆಂಪುಒಂದೇ
ಅದರೆಕಂಪುಮಾತ್ರಬಿನ್ನ,
ಪುಟಗಳಿಗೆನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲ
ಯಾರೇಹೊರಳಿಸಿದರೂಹೊರಳತಕ್ಕದ್ದು
ಇತಿಹಾಸದಸಮೀಪಕರೆದೊಯ್ದುನಿಲ್ಲಿಸುವಶಕ್ತಿ
ಯಾವುದೇ

ಕವಿತೆಗಳಾಗದಿದ್ದಾಗ

ಕವಿತೆಬಾಗಿಲಾಚೆನಿಂತುಸತಾಯಿಸುತಿದೆ
ಹೊರಗೆವಿಪರೀತತಂಡಿ
ಕವಿತೆನಡುಗಿಸಾಯಬಹುದೇನೋ
ಒಂದುಕಂಬಳಿಯಾದರೂಹೊದಿಸಿಬರಬೇಕು
ಅಥವಎದೆಗೊತ್ತಿಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಬೇಕು

ಕಾಣದಕವಿತೆಯಅಸ್ತಿತ್ವದಬಗ್ಗೆ
ಕಣ್ಣಿಗೆಇನ್ನಿಲ್ಲದಸಂಶಯ,
ಮನಸುಇರುವಿಕೆಯಪುರಾವೆಒದಗಿಸಿ
ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಸೂಚನೆನೀಡಿದರೂ
ಒಂದುಹೆಜ್ಜೆಯಾದರೂಇಡುವಮನಸಿಲ್ಲ
ಕವಿತೆನಡುಗಿಒಡೆಯದೊಡಗಿತು
ಕಣ್ಣುತುಂಬಿಬರಲೇಇಲ್ಲ!!

ಒಡೆದಕವಿತೆವಿರೂಪಗೊಳ್ಳದೆಉಳಿದು
ಹಂತ-ಹಂತದಲ್ಲೊಂದೊಂದುಆಕಾರಪಡೆಯಿತು,
ನೀಳಗದ್ಯದಂತಿದ್ದದ್ದು
ಹನಿಗವನಗಳಾಗಿಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಉಳಿದಲೇಉಳಿದದ್ದೂಒಂದುಕಿರುಕವ್ಯ

ಅಂಗಳದತುಂಬೆಲ್ಲಚೆಲ್ಲಾಡಿಕೊಂಡ
ಮಕ್ಕಳಆಟಿಕೆಗಳಂತೆ
ಎಲ್ಲವೂಬೇಕನಿಸಿಯೂಎಲ್ಲವನ್ನೂಬಳಸಲಾಗದೆ
ಒಂದೆರಡನ್ನಷ್ಟೇಹಿಡಿಯಲಾದಕೈಗಳಿಗೆ
ಮನಸುಮತ್ತಷ್ಟುಕೈಗಳನ್ನಒದಗಿಸುವ
ಇಂಗಿತವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು

ಕವಿತೆಎಲ್ಲೂನಿಲ್ಲುವಂತದ್ದಲ್ಲ
ನಿಂತರದುಕವಿತೆಅಲ್ಲವೇಅಲ್ಲ,
ಹರಿಬಿಟ್ಟದ್ದಷ್ಟೂಕವಿತೆಗಳು
ಜೊತೆಗಿರಿಸಿಕೊಂಡವುಬಿಕ್ಕುತ್ತಿವೆ
ಕವಿತೆಗಳಾಗಲಾರದನೋವಿನಿಂದ!!

                                               - ರತ್ನಸುತ

ದೀಪಾವಳಿ

ಮಣ್ಣಹಣತೆ
ಬೀಜದೆಣ್ಣೆ
ನಾರುಬತ್ತಿ
ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ
ಒಂದುಗೂಡಿ
ನಸುಕಸೀಳಿ
ದೀಪವಾಯ್ತುಮನೆಯಲಿ
ಹರುಷದದೀಪಾವಳಿ!!
                  - ರತ್ನಸುತ

ಪಾಕಶಾಲೆ

ಮಣ್ಣಿನಕುಡಿಕೆಯತಣ್ಣನೆನೀರು
ಒಲೆಯಲಿಕುದಿಸಿದಮೆಣಸಿನಸಾರು
ದುಂಡಗೆತೊಳೆಸಿದರಾಗಿಮುದ್ದೆ
ಕಾವಿರಿಸಲುಉರಿಸಿದಓಣಸೌದೆ

ಸಗಣಿ, ಗಂಜಲಸಾರಿಸಿಮೊರದಲಿ
ಕಲ್ಲು, ಕಡ್ಡಿಯಹೆಕ್ಕುವಸರದಿ
ಉಕ್ಕಿಬಂತುಹಾಲಿನಪಾತ್ರೆ
ಮಾಳಿಗೆಬೆಕ್ಕಿಗೆತಲುಪಿತುವರದಿ

ಚಿಮಣಿಯಗೋಡೆಯನೆರಳಿನಆಟ
ಬಿಳಿಸುಣ್ಣಕೆಕರಿಮಬ್ಬಿನಪಾಠ
ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನರಂಗೋಲಿಯಹೊಸಲು
ಉದುರಿದಚಕ್ಕೆಗೆಇಟ್ಟಿಗೆಬಯಲು

ಮಜ್ಜಿಗೆಕಡಿದಬೆಣ್ಣೆಯಕೋಲು
ಚಿಲಕಕೆಸಿಕ್ಕಿದಸೀರೆಯನೂಲು
ಇರುವೆಯಸಾಲಲಿಸವೆದಬಣ್ಣ
ರುಬ್ಬೋಕಲ್ಲಿಗೂಇರುವುದುಪ್ರಾಣ

ಬೀದಿನಾಯಿಕಾಯುತಲಿತ್ತು
ರಾತ್ರಿಯತಂಗಲುನೋಯುತಲಿತ್ತು
ಹಸಿದಹೊಟ್ಟೆಗೆನಾಲ್ಕುತುತ್ತು
ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂಅನ್ಯರಸ್ವತ್ತು

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲಿಹೊಗೆಯೋಹೊಗೆ
ಮೂಗನುಬಿಗಿಸಿ, ಕಣ್ಣನುತುಂಬಿಸಿ
ಸೆರಗೋಹಣೆಯನುಒತ್ತುತಲಿತ್ತು
ಘಮಲೋಎಲ್ಲವಮೀರಿಸುತಿತ್ತು!!

                                  - ರತ್ನಸುತ

ಹಿಂಗಾರು ಹನಿಯೇ!!

ಇಂದೇಕೋಸುಂದರಕನಸೊಂದು
ಕಣ್ಣೆವೆಯಲ್ಲಿಜೋತಾಡಿದಂತನಿಸುತಿದೆ
ನಿದ್ದೆಯನ್ನಹಾಸಿಗೆಗೇಹೊರೆಸಿಬಂದಾಗಿದೆ
ಅದರನೆರಳಷ್ಟೇಈಹಾಳುಮಂಪರು

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟಿನಗಾಜುರಕ್ಷೆಗೆಅಂಟಂಟಿ
ಒಂದರಬಾಲಹಿಡಿದಂತೆಮತ್ತೊಂದು
ಮಂಜುಆಕಾರಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ
ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲಮೈಮುರಿದುಬರಮಾಡಿಕೊಂಡವು

ರವಿಇನ್ನೂಹಲ್ಲುಜ್ಜಿಲ್ಲೆಂಬಂತೆ
ತುಟಿಯಜಗ್ಗಿಸದೆನಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ಮುಖಕ್ಕೆಬಡಿಸಿಕೊಂಡಸಾಲುಸಾಲುಪೊರೆಯ
ಪೊರೆದಂತೆಯೇಶಾಂತನಾಗಿಉಳಿದು

ಬಿಸಿಕಾಫಿಲೋಟಕ್ಕೇನೋಅವಸರ
ಹೀಗೆಸುರಿದು, ಹಾಗೆತಿರುಗಿನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಶಾಖವನ್ನೆಲ್ಲನುಂಗಿತಣ್ಣಗಾಗಿಸುತ್ತೆ,
ಅಧರದೊಳಗೆಇನ್ನೂಅದರಿತುನಾಲಗೆ

ಮೋಡಗಳುತಬ್ಬಿಕೊಂಡಂತೆಆಗಸವ
ಎಲ್ಲೂಚೂರುಬಿಟ್ಟುಗೊಡದಹಠ
ಹೂಗಳಿನ್ನೂಹಸಿಯಾಗಿವೆಅಂತೆಯೇತಳಿರು
ಆದರೂತುಂತುರಿಗೆಮೈಯ್ಯೊಡ್ಡುವಚಟ

ಆಕಳಿಕೆಯಾಚೆಗಿನಕೆಲಸಕ್ಕೆಮನಸೇಇಲ್ಲ
ಹೊರಗೆಮಳೆ, ಬಸಿರಾಗಿಸಿಗರಿಕೆಯ
ಇದ್ದಲ್ಲಿತೂಕಡಿಕೆ
ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗದೆಜಾರಿಸಿಗೊರಕೆಯ!!

                                       - ರತ್ನಸುತ

ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು

ಕರೆದಾಗನೀತಿರುಗಿನೋಡದಿರೆಅದುಘಾಸಿ
ನೀಗಿಸುವನಗುವಾಗುಅಷ್ಟೇಸಾಕು
ಬರೆವಾಗನೀಒರಗಿಇರಲೇಬೇಕೆಂದಲ್ಲ
ಮೂಡುವಪದವಾಗುಅಷ್ಟೇಸಾಕು

ನೀಎದುರುಬಂದಾಗಬೆದರುವೆಭಯದಲ್ಲಿ
ಚೆದುರುಮೌನವಮಾತುಮೂಡುವಂತೆ
ನಿದಿರೆದೂರಾದಾಗನವಿರುಕನಸಾಗಿಬಾ
ನಿಶೆಗಿಷ್ಟುನಶೆಯಿರಲಿಅಷ್ಟೇಸಾಕು

ದೇವರಲಿಕೈಮುಗಿದನನ್ನಾಸೆಗಳನೊಮ್ಮೆ
ನೀದಾಟುವಮುನ್ನಸೋಕಿಹೋಗು
ಹಸಿವಿನಲಿಹಿಡಿಮುದ್ದೆತಿನಿಸದಿದ್ದರೂಸಹಿತ
ನೆನಪನ್ನೇಎದೆಗಿರಿಸುಅಷ್ಟೇಸಾಕು

ಮೊದಲಾಗುವಮೊದಲುನೀನನ್ನಮೊದಲಾಗು
ಹಗಲಿರುಳುದಿನವುರುಳಿಏನಾದರೂ
ಬದಲಾಗುವಸಮಯಎಲ್ಲಬದಲಾಗುವುದು
ನಮ್ಮೊಲವುಸ್ಥಿರವಾದರಷ್ಟೇಸಾಕು

ಹಣ್ಣಾದಹೃದಯದಲಿಇನ್ನಾರಧ್ಯಾನಿಸಲಿ
ನಿನ್ನವಿನಹಎಲ್ಲಗೊಡ್ಡುಸಪ್ಪೆ
ಮಣ್ಣಾಗುವಮುನ್ನನೀನನ್ನವಳುಎಂಬ
ಭಾವಚೇತನವಿರಲಿಅಷ್ಟೇಸಾಕು!!

                                           - ರತ್ನಸುತ