ಹೇಗೆ ಉಳಿದೆವು ಪ್ರೆಮಿಗಳಾಗದೆ?!!!

ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನೆಲ್ಲೋ ದೂರದೂರುಗಳಲ್ಲುಳಿದು
ನಮ್ಮಿಷ್ಟಗಳ ಹಾಗೆ ಕನವರಿಸಿ ಕೈ ಮುಗಿದು
ಸಾಗಿಸಿದ್ದೆವು ಸಧ್ಯ ಒಂದೂರಿನವರಾಗದೆ
ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿವೆವು ಪ್ರೆಮವಾಗದೆ?!!!

ಒಂದೇ ಊರಿನ ಎರಡು ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಸ
ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಂತೆಗಿತ್ತು ಅನೇಕ ದಾರಿ ಸಹವಾಸ
ನಡೆದಿದ್ದೆವು ಸಧ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಎದುರಾಗದೆ
ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿವೆವು ಪ್ರೆಮವಾಗದೆ?!!!


ಒಂದೇ ಬೀದಿಯ ಮೂಲೆಗಳಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಶಾಲೆ
ಸಮಯದಂತರವಿತ್ತು ಎರಡು ತಾಸು ಬಾರಿಸಲು ಗಂಟೆ
ಓದಿಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದೆವು ಎಂದಿಗೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ
ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿವೆವು ಪ್ರೆಮವಾಗದೆ?!!!

ಆಟದ ಮೈದಾನಕೆ ಧೈತ್ಯ ಗೋಡೆಯಂತರ
ನೀನಾಬದಿಗಿದ್ದೆ ನಾನೀಬದಿಗೆ ಆಡುತಿದ್ದೆ
ಆಟ ಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದೆ
ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿವೆವು ಪ್ರೆಮವಾಗದೆ?!!!

ನಿನ್ನ ಮನೆಯೆಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ನಡಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ನಡೆ
ಗಮನಿಸದಿದ್ದೆ ಕಣ್ಮುಂದಿನ ಚಮತ್ಕಾರವ
ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತರವಿತ್ತಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ
ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿವೆವು ಪ್ರೆಮವಾಗದೆ?!!!


ಹೇಗೋ ಬೆಳೆಯಿತು ಸ್ನೇಹ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ -
- ಮುಂದುವರೆಯಿತಲ್ಲಿ ಊರೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ
ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದೂ ಸಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿಯಿತು ಇರದೆ
ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಉಳಿವೆವು ಪ್ರೆಮವಾಗದೆ?!!!

ಮುಂದುವರೆದ ಮಾತುಗಳು "ಮಾ" ಕಾರಕೆ "ಉ"ಕಾರ ಬೆರೆಸಿ
"ತು" ಕಾರವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಮುತ್ತುಗಳಾಗದೆ ಹೋದವು
ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವವೇನೂ ಬೀರದೆ
ಕೊನೆಗೂ ಉಳಿದೇವು ನಾವು ಪ್ರೆಮಿಗಳಾಗದೆ!!!......


                                                  --ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩