ನನ್ ಹುಟ್ದಬ್ಬಕ್ಕೆ

ನನ್ ಹುಟ್ದಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಂದೇ ಕವ್ನ
ಬರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ದೇ ಇದ್ನ
ವೊದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ವರ್ದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ್ ಗಡಿ
ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಳ್ಗೆ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಕಿಡಿ

                                    --ರತ್ನಸುತ
 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩