ಶರಣಾಗತ

ಬೀಳಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಬಲೆಗೆ
ಹೇಳು ಎಂದು ಹೆಣೆಯುವೆ?
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ತಾಳ ಹಾಕು
ಹುಚ್ಚನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆ!!
 
ಜೀವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ಸಣ್ಣ ಭಾಗಿಯಾಗಿಸು
ನನ್ನ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ
ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕೂಡಿಸು 
 
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಮೇಲೂ
ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕುವೆ
ಅಲ್ಲೇ ಅನಿಸಿತೆನಗೆ ನೀನು
ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕುವೆ
 
ಸುತ್ತುವರಿದ ಗೋಜಲನ್ನು
ಮಿಥ್ಯವಾಗಿಸೋಣವೇ?
ಚಾಚಿಕೊಂಡ ಕೈಯ್ಯ ಹಿಡಿಗೆ
ಜೋಡಿ ನಡಿಗೆ ಸಖ್ಯವೇ!!
 
ಗುಳೆ ಹೊರಟ ಹೃದಯಕಿಂದು
ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕ ಭಾವನೆ
ಶಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆದು ನಿನ್ನ
ಶುರುವಿಡಲೇ ಬಣ್ಣನೆ?!!
 
ಎಲೇ ಚಿತ್ತ ಚೋರಿ ನಿನಗೆ
ಹೆಸರು ಗಿಸರು ಇಲ್ಲವೇ?
ಅತಿ ಅನಿಸಬಹುದು ನಾನು
ಕೆಟ್ಟಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪವೇ!!
 
ಸೆಳೆವ ಕಣ್ಣ ಪಠ್ಯದೊಳಗೆ
ಇಂದ್ರಜಾಲ ಹಿಂಗದು
ನೆಟ್ಟ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೆ
ಜೀವಮಾನ ಸಾಲದು!!
 
                - ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩