ಹೋಳಿ

ಚಿಟ್ಟೆಗಳೊಡನೆ
ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ತರುವಾಯ
ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದೆ
ಚೆಟ್ಟೆಗಳಿನ್ನೂ
ಆಚರಣೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿದ್ದವು!!


                        - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩