ಬಾ ಕನಸೇ

ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯುವೆ ಕನಸೇ
ಅಕ್ಷ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ
ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯೆಲು ಬಾ
ನಿದ್ದೆ ಜೊಂಪಿನ ನಡುವೆ
ತೂಗುತಾ ತೂಗುತಾ
ಕೊನೆಗೆಲ್ಲೋ ಉದುರೆ ಬಾ
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಉಡುಪ ತೊಟ್ಟು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆದು
ಅರಳುವಷ್ಟು ದಣಿದು
ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಬಾ


ಬಾ ಕನಸೇ
ಎಂದೋ ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟ
ಗುಟ್ಟೊಂದ ನುಡಿವಂತೆ
ಇಂದೇ ಕೊನೆಯೆಂಬಂತೆ
ಸುಳಿದು ಮನಬಂದಂತೆ
ಅಂತೆ, ಕಂತೆಗಳಂತೆ
ಚಿಂತೆ, ಚಿತ್ತಾರದಂತೆ
ಎಂತಾದರೂ ಬಾ
ನೀ ಕಣ್ಣ ಅತಿಥಿ


ಬೆಕ್ಕು ಹಾಲುಂಡಂತೆ
ಸಿಕ್ಕೂ ಕೈ ಸಿಗದಂತೆ
ಸೊಕ್ಕಿದ ಸಿಬಿರಂತೆ
ಹೊಕ್ಕು ಕಾಡೆನ್ನನು
ಬಿಟ್ಟುಗೊಡದೆ ನನಗೆ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನನು!!


ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಳೆದು
ಕಡಲಿನ ತಟದಲ್ಲಿ ಕರಗು
ಮೂಡಣದ ಹರಿವಲ್ಲಿ ಕಂಡು
ತೋರಣದ ಇಬ್ಬನಿಯ ವರೆಗೂ
ಮಣ್ಣಿನ ಧೂಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು
ಕಣ್ಣ ಪೊರೆ ಸೀಳು
ಮೀಸಲಿಡಲಿ ಪಾಪೆ
ನಿನಗಿಷ್ಟು ಪಾಲು


ಬಾ ಕನಸೇ ಹೆಸರಿಡುವೆ
ಅಲೆದಲೆದು ದಣಿದಿರುವೆ
ಚೂರು ನೆಲೆಸು ಮನದಿ
ಬೆನ್ನೀರ ಮಜ್ಜನಕೆ
ಕಾಯಿಸಿದ ಹಸಿ ಬಯಕೆ
ಹೊಗೆಯಾಡದಂತೆ ತಾ
ಬೆಂದು ಕರೆದಿಹುದು
ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಮಿಂದು
ಚೂರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಹುದು!!


                    - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩