ನೀ ಮೂಡಿದಾಗ ಮನದಿ ಮಾಯಾ ಚಳುವಳಿ

ನೀ ಮೂಡಿದಾಗ ಮನದಿ ಮಾಯಾ ಚಳುವಳಿ
ನೀ ನಗುವುದೇ ಹಿತವಾದ ಬಳುವಳಿ
(1)
ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀನು, ಅತಿಶಯವಾದರೆ
ತಾಳಲಿ ಹೇಗೆ ನಾ, ಮನಸಿನ ತೊಂದರೆ
ಹತ್ತಿರ ಬಾರದೆ ದೂರ ಉಳಿದಂತಿದೆ
ಈ ಹೃದಯವು ನಿನ್ನನೇ ಬೇಡಿ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ
ನೀನಾಗಿ ಆಲಿಸೀಗ ಎಲ್ಲ ಮನವಿಯ
ತಡವ ಮಾಡದೆ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಾಡಿಸು ಈ ಜೀವವನ್ನ
ನಿನ್ನಂಗೈಲಿಡುವೆ
ನೂರಾರು ಕನಸು ನೀನಾಗಿ ಬರಬೇಕು
ನೀರಾಗಿ ಹರಿವಾಸೆ ದಡವಾಗು ನನಗೆ!!
(2)
ಸರಿಯೇ ಇದು ಸರಿಯೇ
ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಸವಿಯೇ
ಒಂದಾಗಿ ಹಾರಿದಂತೆ
ಅನಿಸೋದು ಹೀಗೇತಕೆ?
ನಲಿವಾಸೆಯು ಏತಕೆ?
ಎದುರಾದರೆ ಈಗಲೇ
ಶರಣಾಗುವೆ ಕೂಡಲೆ
ಉಸಿರನ್ನೇ ದೋಚಿ ಕೊಡಲೇ?
"ಹೂ" ನೀಡು ಸಾಕು ಬೇಡ ಯಾವ ದೇಣಿಗೆ
ನೀ ಚೇತನ ಬರಿದಾದ ಬಾಳಿಗೆ
ತೀರಿಸು ಬಾ, ಈ ಬಿಕಾರಿ ಸಾಲವ
ರಾಜಿಯಾಗುತಲೇ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳುವೆ
ಇಂದಿಗೂ, ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯೇ ದೇವರು
ನಿನ್ನಲೂ, ನನ್ನಲೂ ಒಲವು ಒಂದೇ!!

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩