ನೀನೇ

ಪಲ್ಲವಿ 
(ಹೆಂ)
ನೀನೇ ಮೊದಮೊದಲವ ನೀನೇ
ಮನ ಸೆಳೆದವ ನೀನೇ
ಮಾಯಗಾರನೇ... ನೀನೇ ನೀನೇ...
ಪಲ್ಲವಿ 
ಹಗಲು, ಇರುಳು ನೀನೇನೆ
ಕಡಲು ಅಲೆಯು ನೊರೆಯು ನೀನೇನೆ
ಎದೆಯ ಉಸಿರು ನೀನೇ
ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನೀನೇ
ಮಧುರ ಕನಸು ನೀನೇ...
(ಗಂ)    
ನೀನೇ ಎತ್ತರದ ಸಿರಿ
ನೀನೇ ಉತ್ತರದ ಪರಿ
ನೀನೇ ಜೀವಮಾನವೇ.. ಆ ಆ
ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಪಜೀತಿ
ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿಯನ್ನೂ ದಾಟಿ
ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ  
 
ಚರಣ ೧ 
(ಗಂ)
ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಲು ನಿನ್ನ
ಮೊಗವೇ ಕಾಡಿದೆ ಇಂದು
ಹಿತವೇ ಅನಿಸಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲುವೆ
(ಹೆಂ)
ನೀನು ಎದುರು ಬಂದಾಗ
ಹೃದಯ ನಾಚಿಕೊಂಡಂತೆ
ದೂರವಾದರೆ ಅಲ್ಲೇ
ನಾನು ಚೂರಾಗುವೆ
(ಗಂ)
ನೀನೇ... ನನ್ನ ಇತಿ ಮಿತಿ
ನೀನೇ... ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ
ನೀನೇ... ನಾನಾದೆನೇ..
ಯಾರೂ ನೀಡಲಾಗದಷ್ಟು 
ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ನೀಡಬಲ್ಲೆ
ನಂಬು ನೀ ನನ್ನನೇ....
 
ಚರಣ ೨
(ಹೆಂ)
ನಿನ್ನನು ಹೊರತು ನಾ
ಯಾರನೂ ಬೇಡೆನು
ನನ್ನನೇ ಬರೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ಈ ಬದುಕಿಗೆ
(ಗಂ)
ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಸುತ್ತ 
ನಿಂತೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ 
ನಿನ್ನ ಕರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗುವೆ... 
ನೀನೇ... ಅತಿ ಮಧುರವೂ
ನೀನೇ... ಕಣ ಕಣದಲೂ
ನೀನೇ... ವರವಾದಾನವೇ... 
ಪ್ರೀತಿ ಸೋಲುವಂಥದಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿ ಸಾಯುವಂಥದಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿ ಸಂಜೀವಿನಿ.....
 
                                - ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩