ನೀ... ನಾ...

"ನಾ ಹೆಣ್ಣು" ಎಂದು
ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಬರೆದಾಗ,
ದೌರ್ಬಲ್ಯವ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾಳೆ;
"ನಾ ಗಂಡು" ಎಂದು
ಗಂಡೊಬ್ಬ ಬೀಗಿದಾಗ
ದೌರ್ಜನ್ಯವ ಮೀರಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ;
"ನಾ ಹೆಣ್ಣು" ಎಂದು
ಗಂಡೊಬ್ಬ ಸಿಡಿದಾಗ
ಹೂವಿನಷ್ಟೇ ಮೃದುವಾಗುತ್ತಾನೆ;
"ನಾ ಗಂಡು" ಎಂದು
ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಮಿಡಿದಾಗ
ಖಡ್ಗದಷ್ಟೇ ಹರಿತವಾಗುತ್ತಾಳೆ;
"ನೀ ಗಂಡು" ಎಂದು
ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ಉದ್ಗರಿಸಿದಾಗ
ಗಂಡಸ್ಥನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಂಡಂತೆ;
"ನೀ ಹೆಣ್ಣು" ಎಂದು
ಗಂಡೊಬ್ಬ ಗೌರವಿಸಿದಾಗ
ಹೆಣ್ತನ ವರದಾನದಂತೆ!!
                       -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩