ಹಬ್ಬದ್ಸೀರೆ !!

ಇನ್ನೂ ನೆನ್ಪದೆ 
ಅಪ್ಪ ಅವ್ವ ಕಿತ್ತಾಡಿ 
ಮೂರ್ದಿನ ಮಾತ್ಬುಟ್ಟು 
ನಾಕ್ನೇ ದಿನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ದು 

ತೂತ್ಬಿದ್ ಜೇಬಲ್ಲಿ 
ಮೂರ್ಕಾಸಿಲ್ದಿದ್ರೂ 
ಸಾಲ-ಸೋಲ ಮಾಡಿ 
ಅಪ್ಪ ಪಟಾಕಿ ತಂದಿದ್ದು 
ಕಜ್ಜಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು 

ಆವತ್ತೇ ಅವ್ವಗೆ 
ತವ್ರಿಂದ ತಂದ ಸೀರೆಗೆ 
ಸವ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 
ದೀಪಾವಳಿ ನೆನ್ಪ್ಗೆ 
ಅಪ್ಪ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು 

ಸುರ್ಸುರ್ಬತ್ತಿ ಕಿಡಿ ಹಾರ್ಸಿದ್ನಾನು
ಸೀರೆ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು 
ಅವ್ವ ಅತ್ತಿದ್ದು 
ಅಪ್ಪ ಹೊಡ್ದಿದ್ದು 

ಅವ್ಗೆ 
ಹೊಸ ಸೀರೆ ತಂದಾಗೆಲ್ಲ 
ಗೆಪ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ 
"ಆ ದಿನ" 

"ಇನ್ನೂ ಎತ್ತಿಟ್ಟೌಳೆ 
ಬೀರೂನಾಗೇ ಜೋಪಾನ್ವಾಗಿ  
ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ 
ಅವಾಗವಾಗ" 
ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗಂತಿರ್ತಾರೆ 
ತಮಾಸೆಗ್ಸಿಕ್ದಾಗ !!

                      --ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩