ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ

ಕೆಂಗಣ್ಣ ತೀಡುತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಂಪಾಗಿ
ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ತಡೆದಿಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಳುವಾಗ
ನನ್ನ ತೋಳಿನ ಒಂದು ಬಿಗಿ ಅಪ್ಪುಗೆ
ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದುಳಿದೆ ನೀ ಸಪ್ಪಗೆ
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ
ಒಂದೆರಡು ಮಾತು, ಹಣೆಗೊಂದು ಮುತ್ತು


ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲಿ ಬಿದ್ದ ಧೂಳ ತೆಗೆಯಲು ಬಂದ
ನಿನ್ನ ಉರಿಸಿನ ಬೇಗೆ ತಿಳಿಸಿತೆಲ್ಲ
ಕುರುಡನಾದೆ ನನಗೇನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ
ಕಟುಕನಂತೆ ಬೆನ್ನುಮಾಡಿ ಹೋದೆ
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ
ಒಂದೆರಡು ಮಾತು, ಹಣೆಗೊಂದು ಮುತ್ತು


ಮೌನವಾಗಿಸುವೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿಸುತ
ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಹಾಗೇ ಮೌನ ತಾಳುವೆ
ಮೌನ ಮುರಿಯುವ ಸದ್ದು ಸತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಲಿತನಾದ ಗಳಿಗೆಯಲಿ
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ
ಒಂದೆರಡು ಮಾತು, ಹಣೆಗೊಂದು ಮುತ್ತು


"ಹೊತ್ತು ದಾಟಿ ಬಂದೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ" ಎಂದಾಗ
ನಕ್ಕು ಎಲ್ಲವ ಮರೆಸಿದಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ
ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡದ ಕೋಪ
ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಇಂಚಿಂಚು ಕಸಿವಾಗ
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ
ಒಂದೆರಡು ಮಾತು, ಹಣೆಗೊಂದು ಮುತ್ತು


ಇಷ್ಟು ಬರೆದು ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳೆಷ್ಟೋ
ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟು, ಇಟ್ಟು ಸಾಕಾದ ನಿನಗೆ
ಒಂದೇ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ಇದ ತಿಳಿಸ ಬಂದೆ
ಆದರೆ
ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ
ಒಂದೆರಡು ಮಾತು, ಹಣೆಗೊಂದು ಮುತ್ತು


                                             - ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩