ತೊಟ್ಟು ಹನಿಗಳು !!!

ಜಗದೊಳಗಿನ ಯಾವ ಹೂವನ್ನೂ
ನಿನ್ನ ಮುಡಿಯೇರಿಸಲೊಲ್ಲೆ!!
ಬಾಡುವವುಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸೋಕುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ,
ಬಾಡದ "ಹೂ"ಯಾವುದೂ ಈವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ!!

*****
ತೀರದ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ
ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು
ಆ ಎರಡೂ ನಿನ್ನವೇ,
ಆ ಎರಡೂ ನನ್ನವೇ,
ದೇಹ ನೆರಳಿನ ಗುರುತು, ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ?!!

*****
ಹಸಿದಾಗಿನ ಮೊದಲ ತುತ್ತು,
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗಿನ ಮೊದಲ ತುತ್ತು
ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಿನ್ನ ಮೊದಲುಗಳ
ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರವಿದೆ!!

*****
ನಾಲಿಗೆ,
ಹೊಲಿಗೆಯ ಸೂಜಿಯಂತೆ
ಮಾತು,
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ನೂಲಿನಂತೆ
ಒಂದಾಗಿಸ ಬಲ್ಲದು ಎರಡ
ಚುಚ್ಚಿ ನೋಯಿಸ ಬಲ್ಲದು ಕೂಡ

                           --ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩