ತೊಟ್ಟು ಹನಿಗಳು!!

ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಸಹಜ
"ತಲೆ" ನೋವು
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಂತೆ
"ಎದೆ" ನೋವು

ದೇವರು ಕುರುಡನಲ್ಲಾ
ಶಿಲ್ಪಿ ಕುರುಡ
ಇರದ ಕಣ್ಣನು ಕೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟ !!

ಫಲ ನೀಡಿದ ಎಮ್ಮೆ ಕರಿಯಿತು
ವಾರವೆಲ್ಲಾ ಗಿಣ್ಣು ಹಾಲು
ಕರುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ತೊಟ್ಟು
ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕಂಡವರ ಪಾಲು

ಮಾವಿನ ತೋಪಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಕಾವಲು
ತಡೆಯಲಾದೀತೇ ಗೆದ್ದಲ?
"ಹುಡುಗಿ", ನೀ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟರೂ ಹೃದಯವ ಕದಿವುದೇ
ನನ್ನ ಮನದ ಹಂಬಲ


(ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದವಳ ಕುರಿತು)
ನಾಲ್ಕೆಳೆ ಜಡೆಯವಳಾಗಿದ್ದೆ
ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನಾ
ಎರಡೆಳೆ ಜಡೆಯವಳಾಗಿರುವೇಕೇ?
ಮರೆತೆಯ ಸೀಗೇಕಾಯನ್ನ (ಅರ್ಥಾತ್ ಕನ್ನಡವನ್ನ)

ನಕ್ಕು-ನಕ್ಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ
ಇದ್ದ ನೋವುಗಳು ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾಗಿದೆ!!!


                                                   --ರತ್ನಸುತ
Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩