ಶ್!!!

ಬಲ್ಲವನು ಹನಿ
ಬಲವಿಲ್ಲದವರು ಸಾಗರ
ಉಳ್ಳವನು ಧಣಿ
ಉಳಿಯಲಾಗದವರು ಸಾವಿರ
ಉರಿದವನೇ ದೀಪ
ಸುತ್ತ ಕರಗಿದವರು ಹಲವರು
ಹಸಿದವನೇ ಹುಲಿ
ಬೇಟೆ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಕೆಲವರು

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩