ಗಹನವಾದ ಗೀಟುಗಳು

ಬೆಂಕಿಯ ನೆರಳಲಿ ನಡುಗಿದ ಆತ್ಮಕೆ
ಮುಗಿಲೇ ನೀಡಿತು ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಕೆ
ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯು ಬೆಚ್ಚಿತು 
ಮುಗಿಲೂ ಬೆದರಿತು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ
ಸಾಗರ ದಣಿವನು ನೀಗಿಸಲಾಗದ
ಬೆತ್ತಲ ಮೋಡವ ಶಪಿಸುವ ವೇಳೆ
ಕಂಬನಿ ಜಾರಿತು ಸಣ್ಣಗೆ ಅಲ್ಲಿ
ಹಸಿವಿನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ತಣ್ಣನೆ ಜ್ವಾಲೆ
ಮರದ ಗಾಯದ ಗೋಂದಿಗೆ ಅಂಟಿದ
ನೊಣಕೆ ಕೊನೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸರದಿ
ಬುಡವು ಅಲುಗಾಡಿತು ನಿಂತಲ್ಲೇ
ಬೇರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಾವಿನ ವರದಿ
ಇದ್ದಿಲು ಉರಿದು ಸಾರಿತು ಸದ್ದನು
ಪುಟಿದ ಕಿಡಿಯನು ಅಪ್ಪಿತು ಸೆರಗು
ಅರೆ-ಬರೆ ಬೆಂದ ಮಾಂಸವ ಮೇಯಲು
ನರಿ ಹರಿಸಿದ ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ ಕೊರಗು
ಚಿಟ್ಟೆ ಬರೆಯಿತು ಕಾಣದ ಹೂವಿಗೆ
ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಸಿದು ಪ್ರೇಮದ ಪತ್ರ
ಬೆಟ್ಟದ ದೇವರ ಗೋಪುರ ಉರುಳಿ
ಉಳಿಯಿತು ಅಡಿಯಲಿ ನೆತ್ತರ ಚಿತ್ರ
ಮೌನದ ದಡದಲಿ ಮಾತಿನ ಸಂಭ್ರಮ
ಹತ್ತಿರವಾದವು ದೂರದ ಅಲೆಗಳು
ಎಲ್ಲವ ಮೀರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸಿಲುಕಿದೆ ನನ್ನದೇ ಮೋಸದ ಬಲೆಯೊಳು!!
                                   -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩