ಹುಂಜನ ತೇಗು

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹುಂಜ ಕಂಡರೆ 
ಕೈಗೆ ತುರಿಕೆ ಪುಕ್ಕ ಕೀಳಲು 
ತುದಿಯ ತಗೆದು ಕಿವಿಗೆ ತಿರುವಲು 

ರೆಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿದು 
ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಕ್ಕು ಬಿಗಿದೆ 
ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಖಾರ ಹರಿಯಲು 

ತಂದೂರಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟರೂ ಸರಿಯೇ 
ಸಾರಲಿ ಸೇರಿ ಬೆಂದರೂ ಸರಿಯೇ 
ಒಂದೇ ನಾಲಿಗೆ ಸಾಲದು ಸವಿಯಲು 

ಮೂಳೆ ಕಡಿದು ನುಣ್ಣಗೆ ಜಗಿದರೂ 
ನಾಳೆ ಎಂಬ ಭಯ ಚೂರಿದ್ದರೂ 
ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಡೆದುರಿರಲು 

ಕಳುವಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಏಳುವ ಮುನ್ನ 
ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಕಟ್ಟು ಕಥೆಯ 
ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳಲು 

ತೇಗಲು ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದೇನೋ ?!!
ನಾಯಿಯ ಮೂತಿಗೆ ಸವರಿದೆ ನೆತ್ತರು 
ಬಾಲಕೆ ಪುಕ್ಕವ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಬಿಡಲು 

ಚಪಲದ ನಾಲಿಗೆ ರೂಢಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ 
ನಾಳೆಗೂ ಒಂದು ಬೆಕನಿಸುತಿದೆ 
ಪಾಪ, ಕೋಳಿಯೂ ಒಂಟಿ ಅನಿಸುತಲಿರಲು 

                                       -- ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩