ಮುತ್ತು ಜಾರುವ ಹೊತ್ತು

ಪೋಣಿಸಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ 
ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕಟ್ಟಲು 
ಮುತ್ತುಗಳಿರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು
ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ನೂಲು ಮಾಲೆ 

ಒಂದು ಜಾರುವ ಸೂಚನೆಯಿದೆ 

ಯಾರು ತುಂಬಿಸಬಲ್ಲರು ಅಂತರ?
ಶಿಥಿಲವಾದವು ಮಿಕ್ಕ ಮುತ್ತುಗಳು
ನೂಲು ನೂಲಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲು 

ಕಣ್ಣಿಂದ ದೂರಾದವು 

ಸೇರಲಿ ಅವರವರ 
ಚಿಪ್ಪಿನ ಮಡಿಲುಗಳ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ 

ನೆನಪುಗಳು ಆಗಾಗ ಮರುಕಳಿಸಲಿ 
ಮನದ ತೀರದಲ್ಲಿ 
ಅಳಿಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳಾಗಿ                                                       
                           
                          -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩