ನುಡಿ ನಲ್ಲೆ

ನುಡಿ ನಲ್ಲೆ 
ಏನನ್ನಾದರೂ ನುಡಿ,
ಮಡಿಯೆಂದಾದರೂ ನುಡಿ,
ಮಡಿವುದೇ ಸೊಗಸು
ನಿನ್ನ ನುಡಿ ಕೇಳಿ!!

ತುಡಿತಗಳ ನುಡಿ
ಬಗ್ಗಿ ಬಡಿ ನನ್ನ
ಅಸಹಾಯಕತೆಗಳ;
ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವನಕ
ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ!!

ನನ್ನಾಸೆಗಳ ಹಡೆವವಳು
ಬೇಡಿ ವರ ಪಡಿ
ಬೇನೆಗಳ ನನಗೊಲಿಸಿ
ಸೋನೆ ಜಡಿ
ಮನದಲಿ ನೀನೇ ಗುಡಿ!!

ನನ್ನೊಲವೇರಲಿ
ನಿನ್ನ ಮುಡಿ
ಹಣೆಯಲಿ ನನ್ನ
ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿ
ನೀನಾಗು ಜೀವ ಗಡಿ!!

                -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩