ಹಾಗೇ ನೆನೆಯುತಾ !!

ಸುಳ್ಳಾಡುವ ಮುನ್ನ
ಒಂದು ನಿಜ ಹೇಳುವೆ 
ಮನಸಾರೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪಡುವೆ 
ಕಲ್ಲಾಗುವ ಮುನ್ನ 
ಒಮ್ಮೆ ನಾ ಹಾಡುವೆ 
ನೀ ಕೇಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುವೆ 
 
ಮುಗಿಲಾಗುವ ಮುನ್ನ 
ನಾ ನಿನ್ನ ಹೀರುವೆ 
ಹಾವಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವೆ 
ಹರಿದಾಡುವ ಮುನ್ನ 
ನಾ ನಿನ್ನ ತಡೆಯುವೆ 
ಒಡೆದು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೇ ಹರಿದು ಬರುವೆ 
 
ಸಿಹಿ ಮುತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ 
ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಣಕುವೆ 
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋಪಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವೆ 
ಸಹಮತದ ಸರಸಕೆ 
ಮೌನವಾಮಂತ್ರಿಸಿ 
ಮಾತುಗಳಿಗಲ್ಪ ವಿರಾಮವಿಡುವೆ 
 
ಕನಸಿಗೂ ಮುನ್ನ 
ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಹಾರುವೆ 
ನೀನಿರದ ಕನಸ ನಾ ದೂರ ಇಡುವೆ 
ಬೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ 
ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಣಿಯುವೆ 
ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲೇ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆವೆ 
 
ಕಂಬನಿಗೂ ಮುನ್ನ 
ರೆಪ್ಪೆ ಅಂಚಿಗೆ ಬರುವೆ 
ಬಡಿದಾಗ ಹರಿಸದೆ ಬೊಗಸೆ ಹಿಡಿವೆ 
ಅಳಿಸೆನು ಅಂತನದೆ 
ಸಹಜ ಆಣೆ ಇಡುವೆ 
ನಿನ್ನ ನೋವಿಲಿ ನಾ ಜೊತೆಯಾಗುವೆ 
 
                               -- ರತ್ನಸುತ 

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩