ನಾನು, ನನ್ನ ಲೋಕ

ಓಡುತ್ತಿದೆ 
ತಡೆದರು;
ಈಗ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ 
ಅವರನ್ನೇ 

ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ 
ನಕ್ಕರು;
ನಗು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ 
ಅವರಲ್ಲೇ 

ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೆ 
ಬಿದ್ದರು;
ನಾನೇ ಕೈ ಚಾಚಿದ್ದೇನೆ 
ಮನಸಲ್ಲೇ 

ಹಾರುತ್ತಿದ್ದೆ
ಅತ್ತರು;
ನಾನೂ ಅಳುತಲಿರುವೆ 
ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ 

ಚೀರುತ್ತಿದ್ದೆ 
ಸತ್ತರು;
ನಾನೂ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ 
ಮೌನದಲ್ಲೇ 

ನಾನಿರಲಿಲ್ಲ;
ಅವರಿದ್ದರು;
ಇದ್ದು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 
ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ 

ನಾನಿರುವೆ 
ಅವರಿಲ್ಲ;
ನಾನೇ ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 
ಕಥೆಯಲ್ಲೇ 

ನಾನಿರುವೆ 
ಎಲ್ಲರೊಡನೆ;
ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ 
ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ 

                -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩