ಜೋಡಕ್ಕಿ

ಪ್ರೇಮಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ
ನಂಬಿಕೆಯ ರೆಕ್ಕೆ ಪಡೆದು
ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ

ಒಲವ ಹಾದಿ, ಹಲವು ತಿರುವು
ಶೀತ-ಬಿಸಿಲು, ಮುಗಿಲು-ಕಡಲ
ಎಲ್ಲೆ ಮೀರ ಬಯಸಿವೆ

ಕೋಪ-ತಾಪ, ಮಿಂಚು-ಮಸಿ
ತ್ಯಾಗ-ಸ್ವಾರ್ಥ, ಬಾಳಿಗರ್ಥ
ತುಂಬಲೆಂದು ಹೊರಟಿವೆ

ಗೆದ್ದು ಸೋತು, ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ
ಪೆದ್ದು ಮನದ ಸದ್ದಿಗಾಗಿ
ಹೃದಯವನ್ನೇ ತೆರೆದಿವೆ

ಜೀವ ತೇದು ರೂಪುಗೊಂಡ
ಭಾವವೊಂದ ಬಾಳಿಗಿಡಿದು
ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳಿವೆ!!
                         -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩