ಹೌದಲ್ಲ?!!

ನಾ ದಾಸ
ನೀ ಕೀರ್ತನೆ
ಹಾಡಿಕೊಂಬುದೇ ಜೀವನ

ನಾ ರವಿ
ನೀ ಬೆಳಕು
ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನ

ನಾ ಭುವಿ
ನೀ ಮುಗಿಲು
ಮಿಲನವಾದರೆ ಪಾವನ

ನಾ ಋಷಿ
ನೀ ನಶೆ
ಭಕ್ತಿಗೊಂದು ಕಾರಣ

ನಾ ನಾನೇ
ನೀ ನೀನೇ
ನಾವಾಗುವಂದೆ ನಾ

ನಾ ಮೌನಿ
ನೀ ಗಾನ
ರಾಗವೇ ರೋಮಾಂಚನ

ನಾ ಒಡಲು
ನೀ ನೆರಳು
ಪ್ರೀತಿಯೇ ಚಿರಂತನ!!
                 
               -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩

ಗರುಡ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧