ಮೊದಮೊದಲು

ಮೊದಲ ಮೌನಕೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು
ಅದು ಯಾವ ಶಬ್ಧವೂ ತಲುಪದಂತೆ
ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಶವ ಕೂಡಿಡಬೇಕು
ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಜೊತೆಗಿರುವಂತೆ

ಮೊದಲ ಮಾತನು ಕೂಡಿಸಬೇಕು
ಅದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ನೆನಪಿರುವಂತೆ
ಮೊದಲ ಮುತ್ತನು ಕಾಯಿಸಬೇಕು
ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾವವ ಮೀರಿಸುವಂತೆ

ಮೊದಲ ಮುನಿಸನು ಮುಂದೂಡಬೇಕು
ಅದು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವಂತೆ
ಮೊದಲ ಕಂಬನಿ ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕು
ಅದು ಹಿಡಿತವ ತಪ್ಪಿ ಕೈಜಾರುವಂತೆ

ಮೊದಲ ಕನಸನು ರೂಪಿಸಬೇಕು
ಅದು ಯಾವ ಕಣ್ಣಿಗೂ ನಿಲುಕದಂತೆ
ಮೊದಲ ಸೊಗಸನು ಮೋಹಿಸಬೇಕು
ಅದು ಎಂಥ ಕ್ಷಾಮಕೂ ಸಿಲುಕದಂತೆ

ಮೊದಲ ತೊದಲುಗಳ ಸೆರೆಹಿಡಿಬೇಕು
ಅದು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ವತೆಯ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ
ಮೊದಲು ಮೊದಲುಗಳ ಮೊದಲಿಸಬೇಕು
ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾವರವ ಕದಲಿಸುವಂತೆ!!
                                       -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩

ಗರುಡ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧