ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಗು

ಜಗದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗೂ ನೆರಳು ನೀನಂತೆ
ಆಡುತಿರುವ ಉಸಿರು ಕೂಡ ನಿನ್ನದೇನಂತೆ
ಪ್ರಭುವೇ ನೀ ಎಲ್ಲಿರುವೆ?...

ನಿನ್ನ ಕಾಣ ಬಯಸಿರುವೆ!!


ಹಸಿವ ಕೂಡ ಮರೆಸುವಂಥ ಕೈಯ್ಯಿ ನಿನದಂತೆ
ನೆನೆದರಲ್ಲೇ ಉಳಿಯದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ
ಪ್ರಭುವೇ ನೀ ಎಲ್ಲಿರುವೆ?
ನಿನ್ನ ಕಾಣ ಬಯಸಿರುವೆ!!


ಮುಳುಗಿ ಏಳುವೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಿ
ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ನಾ ಬೇಡುವೆ
ತಲೆಯ ಬಾಗಿಸಿ ನೆಲವ ತಾಕುವೆ
ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಗುವೆ
ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಗುವೆ....


ಯಾವ ದಿಕ್ಕು, ಯಾವ ದಾರಿ ಹೇಳು ನೀ ಬೇಗ?
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲ ಸೇರಬೇಕು ನೋಡು ನಾನೀಗ
ಪ್ರಭುವೇ ನೀ ಎಲ್ಲಿರುವೆ?
ನಿನ್ನ ಕಾಣ ಬಯಸಿರುವೆ!!


ಹರಿವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿನದೇ ಹಂಬಲ
ಎದೆ ಬಡಿತಕ್ಕೂ ನೀನೇ ದೊರೆ
ಕರೆವ ಈ ಸ್ವರ ಚೂರು ಸಣ್ಣದು
ಅತಿ ಆತ್ಮೀಯವೇ ಆದರೆ
ಅತಿ ಆತ್ಮೀಯವೇ ಆದರೆ...


ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಅನ್ನುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೀ ಹೋದೆ
ಬೇಗ ಬಂದು ನೀಗಿಸಯ್ಯ ಮನಸಿನ ಬಾಧೆ
ಪ್ರಭುವೇ ನೀ ಎಲ್ಲಿರುವೆ?
ನಿನ್ನ ಕಾಣ ಬಯಸಿರುವೆ!!


-- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩