ಒಂದು ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಹಿಡಿದು

ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬೆಂಕಿಯದು
ಮೈಗತ್ತಿದಾಗಲೇ

ಮರೆತಿದ್ದ ಉಡುಗೊರೆಯ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು
ಹಣೆಗೊಂದು ಮುತ್ತು

ಹೊಸೆದಿಟ್ಟ ದಾರ
ಕಂಕಣವ ಕಟ್ಟಿ
ನೋವಾಗದಂತೆ ಬಿಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು
ನಡುದಾರ ಗಂಟು

ಲೆಕ್ಕ ಮರೆತಂತೆ
ಕನಸುಗಳ ವಿಂಗಡಿಸಿ
ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹರಡಬೇಕಿತ್ತು
ಎಣಿಸುತ್ತ ಕೂತು

ಹೆಮ್ಮರದ ಕೊಂಬೆಯಲಿ
ಹಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗೂಡ
ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದ ನಾರ ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು
ಕೂಡಿ ಹಾಡಿ ಜೋತು

ಮುನಿಸಿನಾಚೆಗೆ ಒಂದು
ಈಚೆಗೆ ಹಲವಾರು
ತೀರದ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕಿತ್ತು

ಮುಗಿಯದಂತೆ ಮಾತು

-- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩

ಗರುಡ ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧