ಹೊತ್ತಿರುವೆಯಾದ್ದರಿಂದ

ಉರಿದ ಮೇಣದ ಸುತ್ತ
ಅಂಗೈಯ್ಯ ರಕ್ಷೆ
ನೀ ಬರುವ ದಾರಿಗೆ
ಬೆಳಕಿನಾಸರೆಯಿಟ್ಟು
ಬೊಬ್ಬೆಗಳಿಗೂ ಬಿಸಿಯ
ತಟ್ಟಿಸಿದೆ ಬೇಕಂತ
ಹಬ್ಬವಲ್ಲ ಅಂಜಲಿಗೆ
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು

ನೆರಳಿನಾಟಕೆ ಮಡಿಲಾದ
ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆ
ಮೆಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರಕೆ
ಜೀವ ತುಂಬಿಸುತಿಲ್ಲ
ಬಂದವು ಬಂದಂತೆ
ಹೋದವು ಹೋದಂತೆ
ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಅದು
ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ

ವಿಪರೀತ ನೋವುಗಳು
ಹಾಡಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಿದವು
ಒಂಟಿ ದಾರಿ ಎಂದೂ
ಬೋರಾಗದಿರಲಿ
ಕೆಲವು ಹರ್ಕತ್ತುಗಳು
ಮನವ ಕದಡಿಸಬಹುದು
ಸ್ಥಿಮಿತವಿರಲಿ ಚೂರು
ಚೂರಾಗದಿರಲಿ

ಕೆಲವೊಗಟುಗಳಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ
ಮೂಲೆಗೆಸೆ ಅವುಗಳ
ಇದು ಸಮಯವಲ್ಲ
ಕಣ್ಣೀರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ
ಚೇಷ್ಟೆಗೆಂದೇ ಹರಿಯೆ
ಪರಿಗಣನಿಸುವ ಪ್ರಯಾಸಕೆ
ಸುಂಕವಿಲ್ಲ !!

ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಲ್ಲಿ
ನಾ ಸಿಗುವೆ ಉಗುರಷ್ಟು
ಇಲ್ಲವೇ ಕರಗುವೆ
ಉಳಿದಷ್ಟೂ ಪೂರ
ನನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸಿ ನಿನ್ನ
ದಾರಿ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿದೆ
ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಗಳುಳಿದವು
ನೆರಳಿನ ಪ್ರಕಾರ

               -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩