ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ!!

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣುವಾಗ
ಎತ್ತ ಹರಿಸಲಿ ನನ್ನ ಚಿತ್ತ
ದಾರಿಯೊಂದೇ,
ಕೂರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕುರಿತೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತ!!

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ
ಬಣ್ಣ ತಂದು ಸುರಿಯುವಾಗ
ಅನಿಸಿತೆನಗೆ,
"ಕರಗಿತಲ್ಲ ನೀರಿನೊಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ!!"

ರಾತ್ರಿ ಬಾನು ಮುನಿದರೇನು
ಯಾವ ಚುಕ್ಕಿ ಮರುಗುತಾವೆ?
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು,
ನಿನ್ನ ಮುನಿಸ ಇಳಿಸಲೆಂದು ಇಳಿಯುತಾವೆ!!

ಸಿಹಿಯ ಕಂಡು ಇರುವೆ ಹಿಂಡು
ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟೋ
ಎಂಥ ಸೋಜಿಗ,
ನಡುವೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ದಿಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟೋ!!

ದಟ್ಟ ಬಿದಿರ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ
ಕಳ್ಳ ಗಾಳಿ ನುಸುಳಿಕೊಂಡು
ನುಡಿಸುತಾವೆ,
ನಿನ್ನ ಮೌನದಪಾಯವನ್ನು ಅರಿತಿಕೊಂಡು!!

ನಿನ್ನ ಸೋಕಿ ಸ್ಮೃತಿಯ ಕಳೆದ
ಸ್ಥಿತಿಯ ಕಂಡು ಸ್ಮಿತವ ಬೀರಿ
ಬಿರಿಯುತಾವೆ,
ಅಂಥ ಹೂವಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಮಧುವ ಹೀರಿಕೊಂಡು!!

ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದು ತಾಳವಿಟ್ಟು
ಗುಪ್ತ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಜೊತೆಗೆ
ಹಾಡುತೈತೆ,
ಭೂಮಿಗೂನು ನಿನ್ನ ಮ್ಯಾಗೆ ಮನ್ಸಾಗೈತೆ!!

                                         -- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩