ಕಾಂತೆಗೊಂದುಪತ್ರ

ಇಂದು ನೀ ಬಹಳ ಚಂದ
ಎಂದಿನಂತೆ
ಅಂದು ನೀ ಮೂತಿ ಮುರಿದೆ
ಇಂದಿನಂತೇ

ಇಂದಿಗೂಬಿಟ್ಟ ಸಾಲು
ನಿನ್ನ ಕವಿತೆ
ಯಾರಿಗೂಕೊಡದ ಪಾಲು
ನಿನ್ನ ಗೀತೆ

ಪ್ರೀತಿಮೈಗಂಟು ಒಗರು
ಮರೆಸಿ ಇಟ್ಟೆ
ಹಾಳೆ ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿ
ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ

ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕನಸು
ಕರಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ
ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆದ
ನವಿರು ಚಿಟ್ಟೆ

ನೋಡು ನನ್ನ ಪಾಡು
ಪೂರ್ತಿಕೆಟ್ಟೆ
ನಿನ್ನ ನಗುವನ್ನೇ ನನ್ನ
ಮನದಿ ನೆಟ್ಟೆ

ನಿನ್ನ ನೇಯುವ ಹೃದಯ
ಹುಚ್ಚುರಾಟೆ
ನಿನ್ನ ಸೇರುವೆ ನಿನಗೇ
ಕಾಣದಂತೆ

ಬೆಳಗು ಕತ್ತಲ ಮನವ
ದೀಪದಂತೆ
ತಟ್ಟಿ ಕಾಡಿಸು ನನ್ನ
ಶಾಪದಂತೆ!!

-- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩