ಬೆಂಕಿ ಬುತ್ತಿ


ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿ
ಬಾನು ನೀರು ಕುಡಿದು
ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ

ಮೇಣ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿ
ಬೆಳಕು ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿ
ಏಕಾಂತ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿದೆ

ನೆರಳು ಒಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿ
ಕೊರಳು ಚೂರು ಕಿವುಚಿ
ಮೌನ ಮಾತಾಗಿದೆ

ತೆರೆದ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ
ಕಂಡ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ
ಬಿಡುವು ಬೇಡುತ್ತಿದೆ

ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ
ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜೆಗೂ ತೊಡಕು
ಬಂಧನ ಬೇಕನಿಸಿದೆ

ಪ್ರಾಣ ನಿರಾಕಾರ
ಮನಸು ನಿರ್ವಿಕಾರ
ಆತ್ಮ ತೂಕಡಿಸಿದೆ

ಖಾಲಿ ಕೈಯ್ಯೊಳು ಪತ್ರ
ಅದರೊಳು ಅಳಿದ ಅಕ್ಷರ
ಶಾಯಿ ಮುಗಿದ ಲೇಖನಿ

ದಾರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಗುಟ್ಟು
ಮಿಡಿತ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ
ಹಾಡು ಆಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ

ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ನಾನು ನಿರುತ್ತರ
ನಾನು ನನ್ನ ಬೆಂಬಲದಿ
ನನ್ನನ್ನೇ ಕಾಡುವ ವೈರಿ!!

-- ರತ್ನಸುತ

Comments

Popular posts from this blog

ಜೋಡಿ ಪದ

"ಪಾಸ್ವರ್ಡ್" - RESET ಆಗ್ತಿರ್ಲಿ ಆಗಾಗ!!!

ಗರುಡ ಪ್ರಯತ್ನ ೩